Centre

Fitxa del centre
Agrupaments de persones
Assignació del compte d’usuari
Autorització d’activitats complementàries
Autorització de sortides escolars
Calendari escolar
Conformitat serveis de transport, neteja i vigilància.
Consell escolar
Documents institucionals
Estadístiques internes del centre
Estadístiques oficials d’educació
Exportació de dades per l’ABIES
Inventari
Gestió de qüestionaris
Gestió de documents per signatura digital
HLD i durada dels mòduls
Manteniment de graelles llengües d’impartició
Mapa parades de transport
Marcatges
Propostes de caracterització de places amb perfil educatiu
Propostes de personal
Reserves d’espais
Reserves d’elements de l’inventari
Relació de llibres de text
Sancions
Sol·licituds de camps d’aprenentatge
Sol·licituds de mobiliari/equipament