Personal

Fitxa del professor
Fitxa personal no docent
Absències del professorat
Acreditació de perfils educatius
Certificació de tutors d’alumnes en pràctiques
Comissions de servei
Definició de places
Destinacions dels professors
Full de cessament
Gestió de permisos
Presa de possessió
Professorat amb plaça definitiva al centre
Professorat destinat en el centre (DGPDOCEN)
Programació d’aula
Qüestionaris
Sol·licituds d’ATE
Sol·licituds de fisioterapeutes
Sol·licituds de permisos i llicències
Sol·licituds d’auxiliars de conversa
Sol·licitud EADISOC / UVAI TEA
Sol·licituds de substitució
Substitucions