Web famílies: accés a informació d’alumnat major d’edat no emancipat

En el moment en què l’alumnat compleix els 18 anys, els seus pares deixen de tenir accés a la seva informació dins la web de les famílies. No obstant això, poden seguir accedint-hi seguint el procediment que tot seguit s’explica.

Dins la fitxa de l’alumne (Alumnat / Fitxa de l’alumne/a), una vegada seleccionat a un tutor de l’alumne (des de la pestanya Tutors) apareix el següent apartat:

El botó Full d’autoritzacions, de la imatge anterior, permet generar el formulari d’autorització (en format pdf) que ha de signar l’alumne/a que vulgui autoritzar als seus pares a accedir a la seva informació dins la web de les famílies.

En aquest formulari apareixen, per defecte, els noms de les persones que tenen relació de pare, mare o tutor legal de l’alumne/a, que és qui ha d’indicar a qui autoritza a accedir a la seva informació dins la web de famílies del GestIB i fins quin dia. 

Aquesta autorització només es podrà concedir per un temps limitat. Per aquest motiu, no es pot indicar una data posterior al dia 30 de setembre de l’any acadèmic següent.

Una vegada el centre educatiu disposa del formulari emplenat i signat per part de l’alumne/a, per fer efectiva l’autorització, ha d’escriure la data que figuri en el formulari en el camp corresponent, tal i com s’indica en la imatge següent:

S’ha de tenir en compte que aquesta acció s’ha de realitzar de manera individualitzada per a cadascuna de les persones a les que es vulgui autoritzar. És a dir, que si un alumne autoritza tant al seu pare com a la seva mare a accedir a la seva informació, s’ha de seleccionar al pare i escriure aquesta data, i a continuació fer el mateix amb la mare.

El botó Full de revocació, permet generar el formulari que haurà d’emplenar un alumne/a en cas que vulgui anul·lar una autorització que prèviament hagi atorgat. Una vegada el centre disposi d’aquest formulari correctament emplenat per part de l’alumne/a, haurà de procedir a l’esborrat de la data que permetia la consulta de la informació.