Gestió de sancions: gestió per a docents i caps d’estudis

Els docents del centre poden reflectir al GestIB aquelles conductes contràries a les normes que considerin necessàries.

Una amonestació (Alumnat -> Sancions de l’alumnat -> Amonestacions) és aquella conducta menys greu que no fa falta que revisi el o la cap d’estudis perquè formi part de les sancions de l’alumnat.

Una sanció ((Alumnat -> Sancions de l’alumnat -> Alta de sancions) és aquella conducta que ha de ser revisada i valorada per cap d’estudis per determinar les conseqüències que hagi de tenir.

Alta d’amonestació

S’ha de triar l’ensenyament, curs, grup i l’alumne/a.

En el camp de la descripció del fet es pot escriure allò que es vulgui reflectir o es pot triar un dels fets precarregats del desplegable.

El lloc del fet es pot escriure o (si ja s’ha introduït abans) triar-lo del desplegable.

La data apareix per defecte la del dia actual.

També es poden afegir unes observacions si es vol donar més detalls del comportament o del que es trobi adient.

La conducta es triarà d’entre les que s’han donat d’alta al centre.

El tipus de valoració, com es tracta d’una amonestació només podrà ser de qualsevol tipus menys la greu.

Les mesures es podrà triar del desplegable (si s’han donat d’alta prèviament) o escriure el que es consideri necessari.

Existeix una versió simplificada per usar amb dispositius mòbils i fer que aquest procés sigui més senzill:

Alta de sancions

El procés és similar al descrit per a les amonestacions. La diferència és que perquè la sanció compti a l’alumne/a, un cap d’estudis l’ha de validar i valorar.

Valoració de sancions

Aquesta part del mòdul de sancions només és accessible per aquells usuaris que tenen el perfil “Administració de sancions d’alumnat”. Els cap d’estudis tenen aquesta perfilació per defecte.

(Alumnat -> Sancions de l’alumnat -> Valoració de sancions)

Apareix una llista de les sancions pendent de valorar. Fent clic a sobre de la que es vol valorar es mostra el detall de les dades

Els camps a emplenar són similars als descrits a l’apartat d’amonestacions. Les diferències més importants són:

  • la possibilitat de qualificar-la com a greu
  • la possibilitat de resultar en una expulsió, i es poden indicar els dies (i quins són). Si s’espitja el botó “Cerca dates” mostrarà els següents dies candidats per a l’expulsió, tenint en compte els festius i els caps de setmana.

Una vegada es desa la valoració el sistema demanarà si es vol imprimir el full de mesures per si el protocol del centre el té en compte.

També es pot ESBORRAR si es tracta d’una sanció que s’ha posat per error. S’ha de triar el tipus de valoració “Esborra” i desar.

L’apartat “Carnet de sancions” es mostra en cas d’usar-ne. Aquest apartat mostra el nombre de punts usats / el nombre de punts que té el carnet. Si hi ha sancions valorades, mostra la data i la categoria.

Seguiment de sancions

Per saber les sancions que s’han posat es poden usar dues utilitats.

Seguiment de sancions: (Alumnat -> Sancions de l’alumnat -> Seguiment de sancions)

Aquesta utilitat permet saber les sancions que han posat a un/a alumne/a

Consulta de sancions per grup: (Alumnat -> Sancions de l’alumnat -> Consulta de sancions per grup)

Aquest apartat permet conèixer les sancions que s’han posat a un grup entre dues dates a especificar

En qualsevol dels casos, fent clic a sobre d’una sanció es pot veure al final de la pantalla els detalls de la sanció. Si es té el perfil d'”Administració de sancions de l’alumnat” també es poden editar. És en aquest apartat on es poden ESBORRAR si es tracta d’una sanció que s’ha posat per error.

Per esborrar una sanció s’ha de triar fent clic i una vegada es veu el detall, fer clic al botó “Edita”. Triar el tipus de valoració “Esborra” i desar. La sanció desapareixerà de la llista de l’alumne/a.

Ara és possible saber si una sanció/amonestació s’ha vist a la Web de Famílies: al final de la pantalla on es mostra la sanció/amonestació es mostren els detalls de la visualització:

Seguiment de sancions per grup

Estat de les sancions

Una sanció pot estar en diferents estats:

PE: Pendent de valorar.

Indica que la sanció encara no ha estat revisada i valorada per cap d’estudis. No compta per al carnet (si se n’usa).

VA: Valorada

Indica que ja l’ha valorada cap d’estudis. Llavors poden passar diverses coses:

a) si no s’usa carnet per punts, és l’estat final de la sanció.

b) si s’usa carnet per punts, les sancions passaran a un dels estat següents:

IN: Incorporada: l’alumne/a ha realitzat una sèrie de fets que li han fet acumular una quantitat de punts igual o superior al del carnet en un període inferior al número de dies que s’han indicat. Aleshores aquestes sancions passen a estar “incorporades” a una nova sanció que es genera automàticament i que detallla els fets que l’han propiciada. Aquesta nova sanció queda en estat “pendent de valorar” i com a tal, cap d’estudis pot decidir què fer amb ella.

RE: Recuperada: si han passat més dies dels indicats en el carnet i no ha arribat al número de punts, totes les sancions que estaven en estat “valorada” passen a estar “recuperades” i NO compten per a perdre el carnet (per dir-ho d’una altra manera, recupera TOTS els punts)

Exemple de l’ús del carnet

 

Duració del carnet i número de punts

 
Quan es configuren els paràmetres del carnet (per ensenyament), un d’aquests és el número de dies. Aquest paràmetre fa referència al número de dies que han de passar sense tenir sancions perquè es recuperin els punts del carnet.
 
L’altre paràmetre sembla més evident ja que defineix el número de punts de què consta el carnet: farà falta que en el període establert l’alumne/a tengui sancions suficients que facin un total d’aquest número de punts perquè “perdi” el carnet.
 
Per exemple si un centre té configurat 15 dies, si a un/a alumne/a se li posa una sanció el dia 1 del mes i si no en té cap abans del dia 15, aquesta sanció (i les anteriors, cosa molt important) passa a estat “RECUPERADA” i, per tant el carnet torna a tenir tots els punts.
 
Un altre exemple seria el contrari: un/a alumne/a té una sèrie de sancions sense que passin els quinze dies entre la PENÚLTIMA i l’ÚLTIMA, si acumula un nombre de punts igual o superior al que s’ha configurat al carnet, el perdrà i es generarà una nova sanció, pendent de valorar, per reflectir-ho.

A la pantalla “Seguiment de sancions” (Alumnat -> Sancions de l’alumnat -> Seguiment de sancions) es pot veure el que es mostra en la figura anterior:

La puntuació del carnet per a l’alumne/a seleccionat es mostra en el format (número de punts gastats/ número de punts total del carnet)

Aquesta és la manera que un tutor o una tutora poden veure l’estat del carnet dels seus alumnes.

A la figura següent es pot veure que també es poden consultar les sancions que ha rebut un/a alumne/a a la pantalla de “Valoració de sancions” (a la que es pot accedir si se disposa del perfil “Administració de sancions”) disponible per als caps d’estudis.

Sanció per acumulació: què fer amb ella

Com s’ha vist abans, si s’acumulen sancions amb una valoració en punts igual o major als punts del carnet en el període establert, es perd el carnet. Això el GestIB ho reflecteix amb la generació d’una nova sanció que està en estat “Pendent de valorar”.

Aquesta sanció serveix per deixar constància que l’alumne/a ha perdut els punts del carnet i reflecteix aquelles sancions que han donat lloc a aquesta (i que quedaran en estat INCORPORADA)

Hi ha que deixar clar que és molt important el que es farà amb aquesta sanció “Per acumulació”. Si es valora amb un tipus que implica pèrdua de punts, el nou carnet començarà el nou període amb aquests punts menys.