Observacions a guàrdies

Des de la versió 3.32.00, a la pantalla de Alumnat / Control d’assistència / Cobriment de classes per professorat de guàrdia, l’equip directiu pot editar i inserir unes observacions referent a les guàrdies. Tot el personal que entri en aquesta pantalla veu aquestes observacions.

Aquesta nova funcionalitat pot servir per indicar tasques o temes rellevants referent a les guàrdies del dia.

Això complementa la informació que pot deixar apuntat un professor quan fa la petició de permís (aquesta informació surt en aquesta pantalla).

També destacar que a més dels permisos sol·licitats, en aquesta pantalla apareixeran a la part inferior les absències de professorat que hagin estat donades d’alta pel dia seleccionat.

 

Aquestes observacions es poden consultar (però no editar) des de l’opció de menú Centre / Marcatges / Gestió de marcatges.