Sol·licitud PISE/ALTER

Pantalla que ens permet fer la sol·licitud per a la incorporació a un Programa d’Escolarització Compartida (PISE/ALTER).

CAL SABER

  • Només es podran dur a terme les sol·licituds dins el període establert.
  • Una vegada amb el vist i plau de l’orientador/l’orientadora, la sol·licitud queda en mans de la direcció. Si tot està correcte, la direcció pot validar-la. En cas que s’hagi de fer qualque modificació a la sol·licitud, la direcció podrà llevar la validació de l’orientador/l’orientadora i es podran fer les modificacions adients.
  • Una vegada amb el vist i plau del director/a, ja queda en mans de la conselleria. Per tant, si s’ha de modificar o corregir alguna dada, posau-vos en contacte amb la Conselleria d’Educació i Formació professional o la DG de Menors, segons qui tengui la sol·licitud en aquell moment.

Llistat de sol·licituds

Per llistar les sol·licituds que el centre ha realitzat i veure el seu estat, simplement seleccionarem el botó Cerca a més de seleccionar les caselles de filtratge, com és la Modalitat i l’estat en que es troba la sol·licitud.

A la part inferior de la pantalla ens apareixerà una graella amb les sol·licituds que prèviament s’han realitzat. En cas de no tenir-ne cap, simplement mostrarem “No s’han trobat resultats”.

Nova sol·licitud

Per a la creació d’una nova sol·licitud, simplement pitjarem el botó Nova sol·licitud de la part inferior dreta de la pantalla.

Es presentarà una finestra on s’han de complimentar tots els camps sol·licitats.

Nova sol·licitud PISE/ALTER
Nova sol·licitud PISE/ALTER

Consideracions a la creació d’una nova sol·licitud:

  • Només està disponible per alumnes de 1r i 2n d’ESO.
  • Només es podrà seleccionar un/a alumne/a que compleixi amb els criteris del programa. La pantalla informarà d’aquest fet quan es triï un alumne de la llista.
  • S’ha d’informar un tutor obligatòriament.
  • S’ha d’indicar la modalitat (PISE/ALTER) obligatòriament.
  • Hi ha una sèrie de documents que s’han de pujar obligatòriament (indicats a la pròpia taula) i d’altres que són opcionals.
  • Només es pot pujar un document per categoria. Si n’heu de pujar més d’un, agrupau-los dins un fitxer comprimit (recomanem .zip) sempre respectant la mida màxima de 12MB per fitxer.
Validació
 

Una vegada complimentats tots els camps, ho signarà l’orientador/a seleccionant la casella de vist i plau corresponent. A partir d’aquest moment l’orientador ja no pot fer més modificacions a la sol·licitud, ni tan sols llevar la seva signatura.

Seguidament ho signarà el Director/a, també seleccionant la casella de vist i plau corresponent. Si el director considera que la sol·licitud s’ha de modificar abans de signar-la, llevarà el vist i plau de l’orientador i li retornarà a aquest per que faci les modificacions corresponents i la torni validar. Una vegada el director hagi validat la sol·licitud, no la podrà tornar a modificar ni retornar a l’orientador.

Validació PISE-ALTER
Validació PISE-ALTER

Nota: del paràgraf anterior es desprèn que la persona que valida una sol·licitud no es pot llevar la seva pròpia validació si no que ho ha de fer l’actor posterior. Com a norma general, aquell que en un moment donat pot validar la sol·licitud, també pot llevar la validació de l’actor anterior.

A partir d’aquest moment la sol·licitud passarà a:
○ La Direcció General de Menors per tal que la validi (només ALTER)
○ El Servei d’Atenció a la Diversitat.
○ La Inspecció Educativa.