Wiki Gestib

Accés al Gestib

https://gestib.caib.es

GestIB és el programa oficial establert per la Conselleria d’Educació i Universitats per a la gestió acadèmica i administrativa de tots els centres docents públics. A més a més, és la via oficial de comunicació entre la Conselleria i els centres i la Conselleria i el professorat.

  • En aquest programa, els centres públics, i, en el que determina el Decret 59/2022, els centres privats concertats, hi han d’introduir i actualitzar les dades referides al centre, a l’alumnat, a les famílies, al professorat i també als resultats acadèmics i a altres aspectes organitzatius, de funcionament i pedagògics.
  • Els centres privats que empren el GestIB poden utilitzar totes les funcions del programa que vulguin. Obligatòriament, han d’emplenar l’estadística oficial, les qualificacions de segon de batxillerat i les propostes de titulació. A més de qualsevol altre informació que pugui ser requerida en qualsevol moment per la Conselleria d’Educació.
  • Els directors dels centres són els responsables que les dades s’introdueixin dins els terminis establerts i de verificar que siguin correctes.