GestIB Famílies

Aquesta utilitat està adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.

Requisit d’accés: S’ha de disposar d’un usuari i una contrasenya. O bé d’un certificat digital (DNI electrònic, FNMT)

  • Els pares /mares/tutors legals que no tenguin usuari-contrasenya, han de posar-se amb contacte amb el personal del centre on està escolaritzat l’alumne que un pare/mare/tutor vol consultar; el centre és el responsable de gestionar l’alta de l’usuari i la contrasenya inicial.
  • Aquest usuari és el mateix que es farà servir en cas de tenir més d’un fill o alumne tutoritzat, estiguin o no en el mateix centre.
    • Cas de tenir més d’un fill o alumne tutoritzat, si estan en centres diferents, la petició inicial d’usuari es pot fer indistintament en qualsevol dels centres.
  • Un cop s’ha accedit a la web de les famílies, a la part superior dreta de la pantalla, apareix per defecte l’alumne que s’està consultant.
    • Cas de tenir més d’un fill o alumne tutoritzat, s’ha de fer un clic sobre l’alumne que apareix per defecte (part superior dreta de la pantalla) i se desplegarà una llista amb els fills o alumnes tutoritzats, per triar el que es requereixi en cada moment.

CAL SABER: la informació dels alumnes només serà visible si aquests són menors d’edat.

Inici
Assistència i amonestacions
Autoritzacions
Calendari, horari i tasques
Centre
Circulars
Dades de l’alumne
Escolarització
Missatges
Notificacions
Qualificacions
Qüestionaris
Reunions
Gestió acadèmica