Quota

Càlcul d’hores i nombre màxim de professors/es
Distribució d’hores per funcions
Plantilla orgànica
Previsió de recursos de suport educatiu