Cerca Menú

Aquesta opció permet cercar una pantalla pel seu nom. Quan es comença a introduir el nom, a continuació apareixen les diferents opcions per triar. És necessari introduir 3 o més lletres per a que el sistema comenci a mostrar opcions.