Recents

Aquesta opció de menú mostra (i recorda) els darrers 15 llocs al que s’ha accedit.

És una utilitat que dona agilitat a l’hora d’accedir a determinades opcions de menú, generalment seran les d’ús més freqüent en una sessió de feina.

També existeix la possibilitat de tenir un menú personalitzat, configurant les entrades en el menú Favorits.