Recents

Aquesta opció de menú mostra (i recorda) els darrers 15 llocs al que s’ha accedit.

És una utilitat que dóna agilitat a l’hora d’accedir a determinades opcions de menú, d’ús més freqüent en una sessió, de feina.

També existeix la possibilitat de tenir un menú personalitzat, configurant les entrades en el menú Favorits.