Recull cronològic de tasques a fer emprant el Gestib

Clica sobre el mes per desplegar-lo.

ÍNDEX

 1. Tancament del curs anterior.
 2. Tasques de cara al nou curs escolar: ALUMNAT
 3. Tasques de cara al nou curs escolar: PROFESSORAT
 4. Tasques de cara al nou curs escolar: CENTRE
 5. Tasques de cara al nou curs escolar: HORARIS
 6. Presentació de sol·licituds convocatòria professorat en pràctiques de la UIB.

TANCAMENT DEL CURS ANTERIOR

 • Avaluació: Alumnat>Avaluació>Avaluació  
  • Afegir la informació que calgui en relació a les qualificacions de l’avaluació extraordinària.
  • Informar de la promoció al curs següent. (data límit 8 de setembre)
  • Informar de la proposta de títol si correspon. (data límit 8 de setembre)
 • Tancar actes: Llistes>Avaluació>Informes>Actes avaluació
  • Tancar les actes de les avaluacions extraordinàries dels estudis que tenen aquesta opció.
  • Cal recordar que les actes de 2n de batxillerat tenen una data i hora límit per ser tancades. Aquestes s’ha de respectar per tal de poder fer arribar a la UIB les dades de l’alumnat que ha de presentar-se a les proves d’accés a la universitat en els terminis acordats.

Torna a l’índex


 

TASQUES DE CARA AL NOU CURS ESCOLAR


TASQUES DE CARA AL NOU CURS ESCOLAR:
 • Creació dels grups pendents: Alumnat>Matrícula>Grups
  • Crear tots els grups per a tots els ensenyaments i cursos que no es varen crear en el mesos de juny/juliol.
  • És important que els tutors i tutores ja quedin vinculats al grup. Es poden afegir en el moment de crear el grup o posteriorment.
  • Una vegada afegit l’alumnat al grup corresponent, s’ha d’indicar les persones assignades com delegades i subdelegades de grup.
 • Matrícula extraordinària setembre: Alumnat>Matrícula>Matrícula individual
  • Aquesta tasca només és per:
   • Alumnat nouvingut al sistema educatiu de la comunitat després del període ordinari d’escolarització. El centre trobarà una preinscripció feta a la pantalla de la matrícula individual que haurà de convertir en matrícula.
   • Ensenyaments que tenen avaluació extraordinària. Una vegada que les actes de l’avaluació estan tancades, s’ha de fer la matrícula de l’alumnat que no va promocionar a la convocatòria ordinària i s’ha de revisar i modificar, si escau, la matrícula de l’alumnat que, tot i promocionar, tenia alguna matèria pendent a la convocatòria ordinària.
 • Matrícula de pendents: Alumnat>Matrícula>Matrícula de pendents 
  • Aquesta opció permet matricular per grups a l’alumnat que després de la convocatòria extraordinària té matèries pendents a superar en el següent curs.
 • Matrícula religió (educació primària i secundària): Alumnat>Matrícula>Matrícula individual
  • S’han d’introduir correctament les dades referides a l’alumnat que ha de cursar religió (s’ha d’arxivar el consentiment firmat pels tutors/es legals dins l’expedient de l’alumne). Aquesta pantalla permet informar i/o modificar de forma grupal a l’alumnat d’aquesta etapa educativa que cursa religió.
 • Afegir o actualitzar les fotografies de l’alumnat:

Torna a l’índex


TASQUES DE CARA AL NOU CURS ESCOLAR:

 • Donar de baixa totes les substitucions del curs acabat: Personal>Substitucions
  • Una substitució no pot passar a un curs acadèmic nou. Si aquesta continua, a efectes de GestIB s’haurà de fer de nou.
 • Donar de baixa la destinació de les persones que no continuen al centre: Personal>>Destinacions dels professors
  • Qualsevol persona que no continua treballant al mateix centre d’un curs a l’altre, ha de ser donada de baixa amb data límit 31 d’agost de l’any natural en curs. Aquest procediment permet alliberar les places per assignar-les al personal nouvingut.
  • IMPORTANT: El personal que no continua al centre el curs següent, però que ha d’avaluar alumnes a la convocatòria extraordinària, no ha de ser donat de baixa fins que hagi signat l’acta corresponent. Igualment, la data de fi ha de ser 31 d’agost.
  • MOLT IMPORTANT: Sempre que una persona deixa el centre, s’ha de tramitar la seva baixa al GestIB.
 • Presa de possessió del professorat nouvingut: Personal>Presa de possessió
  • Aquesta tasca s’ha de fer el mateix dia que la persona arriba al centre perquè el servei de personal docent tengui constància que la persona s’ha incorporat correctament.
  • IMPORTANT: Completar la presa de possessió és un requisit necessari però no suficient per tenir a una persona donada d’alta al centre educatiu a efectes del GestIB.
  • La presa de possessió s’ha de complementar amb la destinació del professorat des de l’opció: Personal>>Destinacions dels professors
 • Donar d’alta al personal que arriba nou al centre: Personal>Destinació dels professors
  • Aquesta opció consisteix en donar d’alta al professorat a les bases de dades de Gestib,  deixant-lo vinculat al centre, amb la funció concreta que correspongui al nomenament realitzat pel servei de personal docent.
  • S’ha d’incloure el tipus de jornada i la data d’alta. A efectes del Gestib, a la persona que és donada d’alta se li assigna una plaça. Aquesta plaça és de codificació interna de Gestib. NO és la plaça assignada en el procés d’adjudicació de personal docent.
  • La nova destinació ha de coincidir amb la informació que ve donada pel servei de personal docent. El centre pot accedir a aquesta informació descarregant llistat disponible a: Personal>Professorat destinat en el centre (DGPDOCEN).
  • Professorat de religió: revisar que la plaça que ocupa aquest col·lectiu està associada al cos 997-Personal laboral. En cas de que no sigui així, abans de donar d’alta a la persona que l’ha d’ocupar, s’ha de crear una nova plaça amb el cos abans esmentat i assignar-li  a la pantalla de destinacions.
  • El procés de l’alta és igual per a tot el personal que arriba nou al centre en qualsevol moment del curs (interí, comissió serveis, substitut…).
  • MOLT IMPORTANT: Sempre que arriba una persona nova al centre, s’ha de tramitar la seva alta al GestIB i al programa SeU.
 • Destinació del personal no docent: Personal>Fitxa personal no docent
  • Personal administratiu, ATE’s, fisioterapeutes, voluntaris educatius, personal de neteja, personal de menjador, etc.
  • Tot el personal que està vinculat a un centre educatiu durant el transcurs d’un curs escolar ha de quedar registrats al GestIB, a ser possible, el mateix dia que comença la seva tasca professional al centre.
 • Revisió de dades personals de tot el personal del centre (docent i no docent): Personal>Fitxa professor i Personal>Fitxa personal no docent
  • Una vegada s’ha destinat a tot el personal del centre, és necessari revisar i actualitzar (si escau) les seves dades personals i aquelles relatives a la seva situació administrativa. També s’ha d’afegir o actualitzar les fotografies.
 • CàrrecsPersonal>Fitxa professor i Personal>Fitxa personal no docent
  • És necessari revisar tot el personal que té càrrecs assignats. Si la persona no continua e el càrrec, aquest ha de ser donada de baixa a data 31 d’agost.
  • S’haurà de donar d’alta als càrrecs a les noves persones que els assumeixen amb data 1 de setembre.
  • En el cas del personal de l’equip directiu tindran la data d’alta del càrrec que posa el seu nomenament.

Torna a l’índex


TASQUES DE CARA AL NOU CURS ESCOLAR:

 • Fitxa centre: Centre>Fitxa del Centre
  • Traspassar les dades del transport del curs actual al curs següent. Després, si escau, s’ha d’actualitzar la informació dels alumnes assignats a les aturades. Centre>Fitxa del centre>Transport
  • Traspassar les dades de les matèries que formen part dels departaments. Centre>Fitxa centre>Departaments. Després s’ha de revisar la informació, afegint les matèries que puguin faltar i eliminat aquelles que no s’impartiran en el nou curs.
  • Informar dels dies festius locals del municipi/localitat on està ubicat el centre. Centre>Fitxa centre>No lectiu
  • Informar dels dies de lliure disposició triats pel centre. Centre>Fitxa centre>No lectiu
 • Full de matrícula i adscripció: Llistes>Alumnat>Matrícula (Altres Llistes)
  • Aquest document recull tota la informació del centre que necessita el personal del DIE (Departament d’Inspecció Educativa). Aquest document ha passat a ocupar el lloc del DOC (Document d’Organització de Centre).
   S’ha de disposar d’una versió definitiva d’aquest document abans d’acabar el mes de setembre. Es recomana que es faci una nova versió cada vegada que es produeixi un canvi significatiu (noves matrícules, nou personal, nous alumnes NESE/NEE, etc.).

Torna a l’índex


TASQUES DE CARA AL NOU CURS ESCOLAR:

 • Confecció dels horaris: consultar la informació que es mostra a l’apartat del mes de juliol.
 • IMPORTANT: els horaris han de quedar registrats al GestIB abans del 30 de setembre, tal com es recull a les instruccions de l’inici de curs.
 • Recull del document anterior:
  • Els horaris de l’alumnat i el professorat s’han d’introduir al GestIB abans del 30 de setembre amb la finalitat que el DIE els pugui revisar i, si és necessari, informi de les rectificacions o modificacions pertinents. És responsabilitat dels directors/es i caps d’estudis dels centres (en l’àmbit de les seves competències) vetllar perquè s’hi registrin totes les dades i que aquestes siguin reals. L’horari individual del professorat que genera el GestIB s’ha d’imprimir, ha de ser signat i s’ha d’arxivar a la secretaria del centre.
  • Revisar els idiomes d’impartició de les matèries en els horaris:
   • Mentre es construeix l’horari de grup s’ha d’indicar en quin idioma es fa la submatèria que s’està afegint en cada moment. Horari>Assignació d’idioma de la matèria
 • Una vegada acabada la confecció dels horaris es pot revisar l’idioma assignat a cada matèria des de l’opció de llistat Llistes>Horaris. A la pestanya Horari de grup, un cop triat l’ensenyament, curs i grup que es vol visualitzar, s’ha de marcar la casella Afegir desglossament per matèries.

Torna a l’índex


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS CONVOCATÒRIA PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES DE LA UIB

Els centres interessats en participar en la convocatòria e professorat en pràctiques de la UIB ho han de fer a través del GestIB a la secció Centre > Propostes de personal. S’ha de seleccionar la universitat i les pràctiques corresponents i emplenar la proposta dintre dels terminis marcats. Aquest mes s’obrin els terminis per a presentar les sol·licituds de pràctiques dels següents estudis de grau i màster:

 • Pràctiques dels estudis dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària (Grau Infantil-Pràctiques II, Grau Primària-Pràctiques I i Pràctiques II): del 30 d’agost a la segona setmana de setembre (dates pendents de confirmar).
 • Pràctiques dels estudis del grau de Pedagogia: del 30 d’agost a la segona setmana de setembre (dates pendents de confirmar).
 • Pràctiques dels estudis del grau de Psicologia: del 30 d’agost a la darrera setmana d’octubre (dates pendents de confirmar).
 • Pràctiques dels estudis del grau de d’Educació Social: del 30 d’agost a la primera setmana d’octubre (dates pendents de confirmar).
 • Pràctiques del Màster Universitari en Formació del professorat: del 30 d’agost a la darrera setmana de setembre (dates pendents de confirmar).
 • Professorat Pràctiques del Màster Universitari en MPIN: del 30 d’agost a la darrera setmana de novembre (dates pendents de confirmar).

Torna a l’índex

ÍNDEX

  1. Revisió full de matrícula i adscripció.
  2. Tasques del dia 1 al dia 10.
  3. Finalització termini sol·licituds professorat en pràctiques de la UIB.

REVISIÓ FULL MATRÍCULA I ADSCRIPCIÓ

 • Full de matrícula i adscripció: Llistes>Alumnat>Matrícula (Altres llistes) > pestanya (Full de matrícula i adscripció)
  • Aquest document conté el resum de la informació que necessita veure el personal del DIE per constatar la majoria de les dades que han estat registrades al Gestib pel curs acadèmic actual. En el mes d’octubre s’ha de mirar de tenir el document definitiu creat.
 • Donar de baixa les places del professorat que no es fan servir en el curs acadèmic vigent.
  • Una vegada destinat tot el personal del centre i haver fet tots els horaris, es recomana posar data de fi a totes les places que han quedat sense ocupació ( amb el camp estat d’ocupació: “NO”). La data de fi que s’ha de posar es 31 d’agost.
 • Revisar les prematrícules que no s’han convertit en matrícula i eliminar-les, si escau. Alumnat>Matrícula>Control de prematrícula

Torna a l’índex


TASQUES del dia 1 al dia 10

 • Proposta de tutors, caps de departament i coordinadors de cicle
  • Les propostes de personal que apareixen en aquest apartat s’han de fer dins els terminis que marca l’Administració. És molt important que els centres siguin rigorosos en la introducció de dades. Aquesta tasca es dur a terme des de l’opció: Centre>Propostes de personal
 • Consideracions prèvies a les propostes:
  • A l’hora de proposar els tutors, s’ha de tenir en compte el que es disposa a l’article 41 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, els col·legis públics d’educació primària i, dels col·legis públics d’educació infantil i primària i, l’article 55 del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària.
  • També s’han de tenir en compte els següents punts:
   1. El nombre de tutors/es no pot ser superior al de grups autoritzats. NO s’han de marcar els tutors/es dels grups addicionals que s’hagin creat.
   2. Es poden proposar tutors/es de grups de:
    • segon cicle d’educació infantil
    • primària
    • aules UEECO
    • ESO (inclosos els de PMAR)
    • batxillerat
    • cicles formatius (en queden exclosos els tutors d’FCT i els grups d’alumnes d’agrupaments modulars i de mòduls monogràfics)
    • ensenyaments inicials (centres adults)
    • ESPA (centres adults)
   3. No es pot proposar per aquest càrrec professorat de religió ni el personal laboral contractat per a la docència d’una matèria específica, normalment en cicles formatius (especialistes).
   4. No es pot proposar com a tutor/a a aquella persona que figuri com a substituta. S’ha de proposar la titular, encara que en l’actualitat no estigui al centre.
   5. El tutor o tutora ha d’impartir classe a tot el grup classe.

A l’hora de proposar caps de departament, s’ha de tenir en compte el que es disposa a l’article 46 del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària. També s’han de considerar els següents punts:

   1. Per proposar la cap del departament ha de ser una persona que formi part del mateix departament.
   2. Només es pot proposar una persona per departament.
   3. El professorat que pertanyi al cos de mestres, religió o especialista, no es pot incloure a la proposta.
   4. Qualsevol persona assignada al Departament d’Orientació pot ser-ne el cap, llevat dels que s’esmenten al punt anterior.
   5. No hi pot haver departaments unipersonals.
   6. El professorat de diferents especialitats no es poden ajuntar per formar un nou departament.
   7. No es pot proposar com a cap de departament a aquella persona que figuri com a substituta. S’ha de proposar la titular, encara que en l’actualitat no estigui al centre.

A l’hora de proposar coordinadors/es de cicle, s’ha de tenir en compte el que es disposa a l’article 44 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària i, dels col·legis públics d’educació infantil i primària. També s’han de considerar els punts següents:

   1. Els coordinadors de cicle ha de ser professorat que imparteixi docència en el cicle corresponent.
   2. Hi pot haver 3 coordinadors de cicle: coordinador de 2n cicle d’infantil, coordinador de de 1r a 3r d’EP i coordinador de 4t a 6è d’EP.
   3. No es pot proposar com a cap de departament a aquella persona que figuri com a substituta. S’ha de proposar la titular, encara que en l’actualitat no estigui al centre.

Torna a l’índex


RECORDATORI:

TERMINI SOL·LICITUDS CONVOCATÒRIA PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES DE LA UIB

Recordam que aquest mes finalitzen els terminis per a presentar les sol·licituds de pràctiques dels següents estudis de grau i màster (anar al GestIB a la secció Centre >>Propostes de personal):

 • Pràctiques dels estudis del grau de Psicologia: del 30 d’agost a la darrera setmana d’octubre (dates pendents de confirmar).
 • Pràctiques dels estudis del grau de d’Educació Social: del 30 d’agost a la primera setmana d’octubre (dates pendents de confirmar).

Torna a l’índex

RECORDAR: Abans de final d’any i sempre amb una antelació mínima de 30 dies naturals s’han d’introduir les festes locals i els dies de lliure disposició. Centre>Fitxa del Centre>Períodes no lectius

En haver-ho fet, s’actualitzarà el calendari escolar de l’apartat Centre>Calendari escolar. Aquests dies no es poden triar fins que no es conegui el calendari de les festes locals de l’any següent i s’han de notificar, mitjançant el GestIB, tant a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, com a les famílies dels alumnes i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars, sempre que sigui possible.


RECORDATORI:

FINALITZACIÓ TERMINI SOL·LICITUDS CONVOCATÒRIA PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES DE LA UIB

Recordam que aquest mes finalitzen els terminis per a presentar les sol·licituds de pràctiques dels següents estudis de grau i màster (anar al GestIB a la secció Centre >>Propostes de personal):

 • Professorat Pràctiques del Màster Universitari en MPIN: del 30 d’agost a la darrera setmana de novembre (dates pendents de confirmar).

ÍNDEX

 1. Plantilla orgánica.
 2. Estadística SNEE

PLANTILLA ORGÀNICA

La primera setmana del mes, els centres públics rebran un avís de l’inici del període per poder revisar tota la informació relativa a la plantilla orgànica de cara a un nou curs acadèmic.

La Conselleria d’Educació i Universitat revisa anualment (durant el mes de novembre) la plantilla orgànica dels centres d’acord amb la Resolució de la persona que ocupa el càrrec de Director/a General de Personal Docent, per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears.

S’ha de tenir en compte que per elaborar-la es segueixen criteris aprovats a la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 21 de novembre de 2017 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears  (BOIB núm. 143, de 23 de novembre de 2017).

 • CAL SABER: Diferència entre quota i plantilla:
  • Plantilla orgànica és el total del professorat amb destinació definitiva al centre.
  • Quota és el total del professorat del centre: professors amb destinació definitiva, comissions de serveis, interins, etc.

Per poder consultar al GestIB la proposta de modificació de la plantilla orgànica del centre per a un proper curs s’ha de triar l’opció de menú: Quota>Plantilla orgànica (la consulta es fa dins el curs actual per revisar les dades de cara al curs següent). Els centres podran fer observacions, matisacions i propostes de modificació de la proposta que apareix al GestIB dins els terminis que us marca l’Administració i d’acord amb els criteris establerts.

Les modificacions respecte a la plantilla actual apareixen destacades en vermell. Si no s’està d’acord amb la proposta, hi ha alguna errada o s’hi volen fer modificacions, s’ha d’indicar a l’espai reservat per fer Observacions. Qualsevol proposta de modificació de plantilla, s’ha d’incloure a l’apartat d’observacions del centre abans del 10 de desembre i comunicar-la al inspector perquè la valori a l’apartat Observacions d’inspecció. A partir de l’11 desembre es respondran, per mitjà del GestIB, les observacions fetes.

Torna a l’índex


Estadística SINEE

Centre>Estadístiques oficials d’Educació
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, 4 de maig), i la Llei 3/2002, de maig, d’estadística de les Illes Balears (BOIB núm 64, de 28 de maig), obliga les administracions educatives a proporcionar les dades necessàries per a l’elaboració de les estadístiques educatives d’àmbit nacional i internacional que correspon efectuar a l’Estat. Entre elles, s’hi troba l’estadística dels ensenyaments no universitaris.

En conseqüència, cada any es posa en funcionament el procés de recollida de les dades estadístiques de tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a petició del Ministeri d’Educació. Generalment els centres reben una notificació prèvia on s’indica en quin moment han de fer el procés.

El procés agafa els valors a partir de les dades introduïdes al GestIB, per lo que és molt important que el centre tengui tota la seva informació actualitzada, això agilitzarà molt les passes a fer.

Torna a l’índex

NO HI HA CAP TASCA ESPECÍFICA PER AQUEST MÉS!

Però no et relaxis del tot… recorda que al darrere desplegable hi ha: ALTRES TASQUES A FER DURANT TOT EL CURS ESCOLAR

NO HI HA CAP TASCA ESPECÍFICA PER AQUEST MÉS!

Però no et relaxis del tot… recorda que al darrere desplegable hi ha: ALTRES TASQUES A FER DURANT TOT EL CURS ESCOLAR

Obertura del termini per informar de la proposta de grups per al curs següent. 

Obertura del termini per informar de la promoció probable segons instruccions del Servei d’Escolarització.

Proposta de grups per al curs següent (procés d’escolarització): Escolarització>Tasques prèvies>Proposta de grups


Promoció probable: Alumnat>Avaluació>Promoció/Proposta de títol
La promoció probable s’ha d’introduir a partir del moment en que el servei d’escolarització informi als centres. Encara que no siguin dades definitives, aquestes es podran tornar a revisar al juny. És molt important tenir les dades el més ajustades possibles per facilitar la proposta de grups per al proper curs que farà la DGPOC, la qual també té en compte els percentatges de promoció i repetició de cursos anteriors.

Proposta personal (proposta majors 55 anys): Centre>Propostes de personal
Durant el mes d’abril s’habilitarà el procés per poder proposar al personal major de 55 anys. S’ha d’estar pendent dels terminis que s’estableixin per aquesta tasca.

INDEX

 1. Quota professorat suport
 2. Data límit 31 de maig
 3. Comunicació del nom dels tutors/es i coordinadors/es de les pràctiques de l’alumnat de la UIB

Quota professorat suport

 • Quota professorat de suport: Quota>Previsió de recursos de suport educatiu
  El procés per informar sobre la previsió de professorat de suport educatiu s’habilita la primera setmana de maig. S’han de revisar les dades del curs actual i fer la previsió per al curs següent.

Torna a l’índex


Data límit 31 de maig

 • Actes 2n batxillerat i proposta de títol: Alumnat>Avaluació>Avaluació
  Des de la pantalla de l’avaluació s’ha d’haver informat favorablement el camp Proposat per títol a tots els alumnes que estiguin en situació de titular.
 • Generar actes definitives dels grups de segon de batxillerat: Llistes>Avaluació>Informes (pestanya Actes Avaluació)
  • Per poder enviar tota la inforamció necessària a la Universitat per poder preparar les proves d’accés.
   Ajuda generar/tancar actes
  • IMPORTANT: “Les actes de l’avaluació ordinària de segon de batxillerat s’han de tancar (sense tenir en compte les possibles reclamacions dels alumnes) entre els dies 30 i 31.” (font: extracte de les instruccions d’organització i funcionament)

S’han d’introduir totes les qualificacions respectant les dates següents:

 • AVALUACIÓ ORDINÀRIA
  • 2n Batxillerat: data màxima 31 de maig
  • FP: data màxima 25 de juny
  • Resta d’estudis: data màxima 30 de juny
 • AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
  • 2n batxillerat: data màxima 28 de juny
  • Resta d’estudis: data màxima 7 de setembre

Torna a l’índex


Comunicació del nom dels tutors/es i coordinadors/es de les pràctiques de l’alumnat de màsters i graus

Des de la primera setmana de maig a finals de juny, una vegada acabat el període de pràctiques, els directors i directores dels centres han de comunicar el nom dels tutors/es i coordinadors/es de les pràctiques que s’han fet al seu centre, a través del GestIB, a l’opció Personal>>Certificació de tutors alumnes en pràctiques.

Torna a l’índex

*Manual bàsic que mostra les passes i l’ordre recomanat a seguir per iniciar un nou curs acadèmic al GestIB. (Creació de grups, gestió de matrícules, gestió de personal, etc.)

El GestiIB habilita les opcions necessàries per gestionar un nou curs escolar la primera quinzena de juny. D’aquesta manera, els centres podran iniciar les tasques prèvies necessàries, d’acord amb el calendari establert a la resolució anual sobre el procés d’adscripció i admissió.

Abans de començar el procés de matrícula, es recomana revisar l’arbre d’ensenyaments per assegurar-se de que es disposa de totes les matèries que s’impartiran en el curs següent. En cas que en falti alguna, el centre ha de fer la sol·licitud i enviar-la per correu electrònic a l’adreça gestib@educacio.caib.es.

Índex

 1. Del 10 al 25 de juny: Proposta d’equip directiu
 2. Tancar actes avaluació EXTRAORDINÀRIA de segon batxillerat abans del 28 de juny
 3. Abans d’acabar el període lectiu
 4. Tasques de matriculació (finals juny-principis de juliol)
 5. Comunicació del nom dels tutors/es i coordinadors/es de les pràctiques de l’alumnat de la UIB
 6. ALTRES

Del 10 al 25 de juny: Proposta d’equip directiu

 • Proposta equip directiu: Centre>Propostes de personal
  • Dins aquest període s’ha d’informar de les persones que formaran l’equip directiu el curs següent. S’ha d’informar indistintament tant si l’equip directiu és nou com si l’actual continua.
  • CAL SABER: En cas de que falti alguna persona a la llista que es mostra, s’ha de revisar la seva fitxa personal i veure si estan ben informades la seva situació administrativa i la condició administrativa. Personal>Fitxa professor (pestanya: Dades administratives)

Torna a l’índex


Tancar actes avaluació EXTRAORDINÀRIA de segon batxillerat abans del 28 de juny

 • Tancament actes extraordinàries:
  • Informar favorablement en el camp Proposat per títol a tots els alumnes que estiguin en situació de titular. Alumnat>Avaluació>Avaluació
  • Generar actes definitives dels grups de segon de batxillerat per poder enviar tota la informació necessària a la Universitat i, en conseqüència, poder preparar les proves d’accés. Llistes>Avaluació>Informes>Actes avaluació

Torna a l’índex


Abans d’acabar el període lectiu

 • Promoció probable: Alumnat>Avaluació>Promoció/Proposta de títol
  • Aquesta tasca es fa el més d’abril, prèviament al procés d’escolarització. El mes de juny s’habilita de nou la pantalla per poder fer les modificacions pertinents, en funció dels canvis que s’hagin produït des del mes d’abril.
 • Avaluació Ordinària: Alumnat>Avaluació>Avaluació
  Les qualificacions finals de l’alumnat que han de quedar recollides en la documentació oficial han d’estar introduïdes, obligatòriament, a la columna de l’avaluació definida com avaluació ordinària.
  • IMPORTANT: S’han d’introduir totes les qualificacions respectant les dates següents:
   • AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
    • FP : data màxima 25 de juny
    • Resta d’estudis : data màxima 30 de juny
   • AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
    • 2n batxillerat : data màxima 28 de juny
 • Promoció definitiva: Alumnat>Avaluació>Avaluació
  • Tot l’alumnat ha de quedar informat de la seva promoció definitiva des de la pantalla d’avaluació. (promoció definitiva significa que l’alumnat canvia de curs, en el centre actual o en un altre centre. L’alumnat d’un curs de final d’etapa NO han de tenir aquesta informació)
 • Proposta de títol: Alumnat>Avaluació>Avaluació
  • L’alumnat de cursos de final d’etapa, si compleix tots els requisits, ha de quedar proposat per títol a la pantalla de l’avaluació.
 • Tancament/Generació d’actes: Llistes>Avaluació>Informes
  S’han de generar les actes de tots els cursos de tots els ensenyaments, excepte per als cursos d’educació infantil.
 • Sol·licitud ATE: Personal>Sol·licitud d’ATE
  • Aquesta petició es farà d’acord amb les instruccions del Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD). S’ha d’estar pendent i respectar els terminis que estableix el SAD.
 • Sol·licitud fisioterapeutes: Personal>Sol·licituds de fisioterapeutes
  • Aquesta petició es farà d’acord amb les instruccions del Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD). S’ha d’estar pendent i respectar els terminis que estableix el SAD.
 • Quota professorat: Quota>Càlcul d’hores i nombre màxim de professors/es
  • Document de criteris per a la confecció d’unitats i la quota de professorat.
 •  

Torna a l’índex


Tasques de matriculació (finals juny-principis de juliol)

Se recomana fer aquestes tasques seguint els períodes de matriculació establerts pel servei d’escolarització. Enllaç web Servei Escolarització CAIB

 • Creació dels grups per a cada ensenyament i curs: Alumnat>Matrícula>Grups
  • Crear tots els grups per a tots els ensenyaments.
  • És important que els tutors i tutores ja quedin vinculats al grup. Es poden assignar en el moment de crear el grup o posteriorment.
  • És important que una vegada assignat l’alumnat al grup s’indiqui quines han sigut les persones designades com a delegades i subdelegades de grup.
  • Als centres de secundària se demana que als grups de PMAR se’ls hi assigni la lletra P (si hi ha més d’un grup de PMAR en un mateix nivell s’utilitzarà P i Q). Als grups d’FP a distància se’ls hi assignarà la lletra Z.
   Ajuda grups
 • Matrícula de l’alumnat seguint el calendari establert en el procés d’escolarització.
  1. EI/EP: Matrícula de tot l’alumnat que segueix en el centre el curs següent i tot alumnat nouvingut que ha obtingut plaça en el procés d’escolarització.
  2. ESO/Batxillerat: Matrícula de tot l’alumnat que promociona al curs següent en la convocatòria ordinària. (NOMÉS l’alumnat que ho ha aprovant tot, o que compleix els requisits mínims per promocionar).
  3. FP: Matrícula de tot l’alumnat que reuneix les condicions i requisits segons la normativa que regeix aquest nivell d’ensenyament. (FP Bàsica, GM, GS).
  • Preinscripció: Alumnat>Matrícula>Preinscripció
   • La preinscripció és la passa prèvia i obligatòria per poder matricular a l’alumnat.
   • Cada centre és responsable de fer la preinscripció del seu alumnat que continua en el mateix centre el curs següent.
   • En el cas de l’alumnat participant al procés d’admissió i adscripció, si la resolució ha estat favorable, el centre receptor d’aquest alumnat trobarà ja feta la preinscripció (aquesta és elaborada pel personal del servei d’escolarització).
 • Llengua de primer ensenyament
  S’ha d’informar de la llengua de primer ensenyament de tot l’alumnat del 2n cicle d’Educació Infantil i el de 1r i 2n d’Educació Primària. Alumnat>Matrícula>Llengua de primer ensenyament
 • Fitxa de l’alumne/a:
  • S’han d’actualitzar les dades personals (adreces, telèfons, fotografies, correu electrònic), els càrrecs (delegats, membres del Consell Escolar, membres de l’APIMA), l’ús de serveis (transport, menjador, escola matinera, taquilla…), les dades NESE, les dades mèdiques, les dades dels pares, mares o tutors legals, les autoritzacions, etc. Alumnat>Fitxa de l’alumna/e
  • S’han d’actualitzar les fotografies de l’alumnat almenys cada dos cursos i sempre que arribi alumnat nou al centre. Aquesta tasca es pot fer individualment des de la fitxa de l’alumna/e o en bloc des de l’opció Alumnat>Importació fotografies de l’alumnat
  • Per canviar la mida i resolució de les es pot fer servir el programari XnView o Gimp. Ajuda XnView – Ajuda Gimp.

Torna a l’índex


 • Fitxa del centre:
  • Revisar i actualitzar les dades del centre, especialment la informació relativa als dies festius perquè el calendari escolar quedi ben definit i actualitzat. Centre>Fitxa del centre
  • Revisar la informació relativa a les hores de lliure disposició (HLD). Per defecte el servei de suport del programa traspassa la informació d’un curs acadèmic al següent. El centre ha de revisar aquesta informació per si ha fet algun canvi en la seva distribució horària. Centre>HLD i durada dels mòduls
   • A mode general, en aquest apartat s’ha d’introduir
    • H. Set. La que ve emplenada és orientativa (pot variar segons la distribució d’hores per cursos i cicles i l’adjudicació de les HLD de cada centre).
    • H. Set. Centre. Per a cada curs s’han d’especificar les hores que es dediquen a cada matèria, d’acord amb la concreció curricular del centre. S’ha de tenir en compte que les matèries de religió i valors ètics han de tenir la mateixa durada. El total d’hores als CEIPs ha de ser de 22,5 hores, considerant que sols se suma un dels valors de les matèries opcionals (religió/valors ètics).

Torna a l’índex


Comunicació del nom dels tutors/es i coordinadors/es de les pràctiques de l’alumnat de la UIB

Des de la primera setmana de maig a finals de juny, una vegada acabat el període de pràctiques, els directors i directores dels centres han de comunicar el nom dels tutors/es i coordinadors/es de les pràctiques que s’han fet al seu centre, a través del GestIB, a l’opció Personal>>Certificació de tutors alumnes en pràctiques

.

Torna a l’índex


ALTRES

 • Ajudes de menjador:
  Les dates d’accés a aquest tràmit vendran definides pel servei corresponent. . Amb caràcter general, aquest procés és sol dur a terme dins el mes de juny. Consultau la seva web.

Torna a l’índex

Es recomana que no es realitzi cap gestió relacionada amb els horaris fins que no hagin acabat totes les tasques corresponents a la finalització del curs acadèmic (EI/EP) o l’avaluació ordinària (ESO/ESPA/Batxillerat/GM/GS).

IMPORTANT: els horaris han de quedar informats en el GestIB abans del 30 de setembre, tal i com es recull a les instruccions de l’inici de curs.

Requisits previs a la introducció dels horaris. Haureu  d’haver realitzat les següents tasques:

 • Fitxa del centre: Centre>Fitxa del centre
  • Introduir l’hora d’inici (1a sessió) i durada de les activitats del centre.
  • Triar l’idioma/es amb el qual s’imparteixen les classes.
  • Introduir les dates d’avaluació. Inicialment serà suficient haver introduït les dates de la primera avaluació del nou curs acadèmic.
 • Matrícula: Alumnat>Matrícula>Grups
  • Tenir creats tots els grups de tots els ensenyaments per al nou curs acadèmic.
 • Arbre d’ensenyaments. Llistes>Centre (pestanya Arbres d’ensenyament i matèries)
  • Tenir totes les matèries que s’han de cursar en el nou curs a l’arbre d’ensenyaments.
  • En cas que falti alguna matèria a l’oferta formativa, aquesta s’ha de demanar al servei de suport enviant un correu a l’adreça gestib@educacio.caib.es.
 • Creació submatèries: Horaris>Submatèries
  • Tenir creades totes les submatèries necessàries, abans de generar horaris de grup.
  • Aquesta tasca és fa en el curs acadèmic del qual es volen generar els horaris.
 • Revisió de places: Personal>Definició de places
 • Horari del grup: Horaris>Horari de grup
  • Mentre és genera l’horari del grup, al mateix temps, es va generant l’horari de l’alumnat i el professorat, ja que s’assigna als alumnes a cada sessió horària i  les hores corresponents de docència directa a cada professor/a.
 • Horari del professorat: Horaris>Horari del professorat 
  Aquesta opció del programa recull la informació de les hores lectives/no lectives de permanència obligada en el centre però que no són de docència directa.
  Ajuda horari professorat

CAL SABER: Es poden importar els horaris generats amb els següents programes: FET, GP-UNTIS, KRONOWIN i PEÑALARA.

  •  

MOLT IMPORTANT: La condició per fer ho amb totes les garanties és haver exportat prèviament les places, els grups i les submatèries des del GestIB i no havern introduit res dintre del programa generador d’horaris prèviament.

Si es fa servir un programa generador d’horaris s’ha de tenir en compte el següent:

  • Tot el procés d’importació/exportació s’ha de fer des del curs acadèmic del que es volen generar els horaris.
  • Revisar tots els requisits previs esmentats anteriorment.
  • Totes les places que es faran servir han de tenir informats els camps Descripció i Abreujat
  • Es recomana haver donat d’alta totes les aules en cas de que es vulguin veure a l’horari. Centre>Fitxa del centre>Aules
  • Exportar les dades necessàries i requerides des de Gestib cap al programa generador. Horaris>Horari: importació i exportació 
  • Generar els horaris amb el programa generador.
  • Importar els horaris resultants generats pel programa extern cap al Gestib.
  • Assignar l’alumnat a l’horari. Horaris>Horari: importació i exportació 

ÍNDEX

  1. ALUMNAT
  2. PROFESSORAT
  3. Abans del dia 5 de cada mes
  4. Abans de les 12:00h dels divendres
  5. Cada mes

 

 • Matrícula alumnat nouvingut al centre després del període ordinari d’escolarització: Alumnat>Matrícula>Matrícula individual
  • El centre trobarà una preinscripció feta a la pantalla de la matrícula individual que haurà de convertir en matrícula. Aquesta preinscripció la prepara el servei d’escolarització.
 • Dades NESE: Alumnat>Matrícula>Matrícula individual ( Pestanya NESE – Butlleta d’estat)
  • Les dades dels alumnes amb necessitats educatives han d’estar sempre actualitzades.

Torna a l’índex


 

 • Passes a seguir des de que es sol·licita un substitut fins que la persona substituta arriba al centre:
  1. Sol·licitar substituts per al personal que està de baixa en el moment de començar el nou curs acadèmic. Personal>Sol·licitud de substitució
  2. Presa de possessió del professorat nouvingut. Personal>Presa de possessió
   • Aquesta tasca s’ha de fer el mateix dia que la persona arriba al centre perquè el servei de personal docent tengui constància que la persona s’ha incorporat correctament.
   • IMPORTANT: Completar la presa de possessió és un requisit necessari però no suficient per tenir a una persona donada d’alta en el centre a efectes GestIB. La presa de possessió s’ha de complementar amb la destinació del professorat des de l’opció Personal>Destinacions dels professors.
  3. Donar d’alta al personal que arriba nou al centre. Personal>Destinació dels professors
   • En aquesta opció es dóna d’alta al professorat deixant-lo vinculat al centre, amb una funció concreta, que respon al nomenament fet pel servei de personal docent. A més s’informa del tipus de jornada i de la data d’alta. A efectes Gestib, a la persona que es dóna d’alta se li assigna una plaça.
   • El procés de l’alta és igual per a tot el personal que arriba nou al centre en qualsevol moment del curs (interí, comissió serveis, substitut)
 • Passes a seguir quan acaba una substitució:
  • Quan acaba una substitució, aquesta s’ha de donar de baixa. En el GestIb s’han de recollir tots els moviments de personal a mesura que es produeixen.
   Personal>Substitucions
  • Donar de baixa la destinació de la persona que no continue en el centre. Personal>Destinacions dels professors
  • Qualsevol persona que no continua treballant en el centre ha de ser donada de baixa amb la data del darrer dia que hi treballa.
  • Emplenar el full de cessament. Personal>Full de cessament
 • Tutorització de funcionaris interins substituts:
  • En cas que la persona destinada al centre hagi de ser tutoritzada, ses recomana revisar les instruccions corresponents publicades a la web de la Direcció General de Personal Docent (DGPD). Instruccions DGPD

Torna a l’índex


Abans del dia 5 de cada mes

 • Absències professorat: S’han d’introduir, durant tot el curs, les absències i justificacions de faltes d’acord amb el procediment establert per la DGPD. En el següent enllaç es pot consultar el document corresponent que està publicat a la web de la DGPD.
 • Conformitat servei transport: Centre>Conformitat servei de transport
  • Dins els primers 5 dies de cada mes, els centres amb servei de transport escolar han d’introduir al Gestib la conformitat amb el servei prestat pel transportista (no l’empresa d’acompanyants) del mes anterior.

Torna a l’índex


divendres

Abans de les 12:00h dels divendres

 • Sol·licitar substitut per poder ofertar la plaça a cobrir en el procés d’adjudicació setmanal. Personal>Substitucions
  • Es poden consultar les instruccions a la web de la DGPD.
  • CAL SABER: Si una substitució acaba en divendres, aquesta ha de quedar donada de baixa al GestIB el mateix dia i abans de les 10:00 (amb la firma del full de cessament). També s’ha de fer abans de la mateixa hora  la baixa la destinació. Personal>Destinacions dels professors i Personal>>Full de cessament .

Torna a l’índex


Cada mes

PENDENT

Torna a l’índex

* Per més informació sobre un procés concret clica sobre l’enllaç amb la icona

**Els enllaços amb les icones que apareixen de color vermell es troben en procés d’elaboració.