Avaluació de l’alumnat

ÍNDEX

 1. Abans d’avaluar cal saber…
 2. Educació infantil
 3. Educació primària
 4. ESO i Batxillerat
 5. Cicles formatius

Abans d’avaluar cal saber…

Aquesta opció permet introduir, modificar i eliminar les qualificacions referents a l’alumnat o la matèria seleccionada. S’han de tenir en compte els següents punts:

 • Per poder avaluar és requisit tenir els grups creats i tot l’alumnat assignat a un grup.
 • El professorat que no té cap càrrec en el centre i que no té assignat cap permís especial per avaluar, ha de tenir un horari vinculat al grup i l’alumnat ben assignat a la matèria (Horaris / Horari de l’alumnat) per poder introduir les qualificacions correctament. A més, aquesta acció només es pot realitzar en el període de dates autoritzades per part del centre (Centre / Fitxa del centre / Avaluacions).
 • L’opció de menú a la que s’ha d’accedir és Alumnat / Avaluació / Avaluació: ⁣
 • Es pot avaluar per alumne o per matèria a EP, ESO i Batxillerat i Cicles Formatius: ⁣
 • En els cursos de 2n, 3r i 4t d’ESO, i també a 2n de Batxillerat, es pot avaluar per matèries pendents:

Torna a l’índex


Educació infantil

Per introduir l’avaluació de l’etapa d’educació infantil cal accedir al menú Alumnat>Avaluació>Avaluació d’aprenentatge.
 

Torna a l’índex


Educació primària

L’avaluació dels alumnes d’educació primària es pot introduir per alumne/a o per matèria.

Després de seleccionar CursGrup i Avaluació, s’ha de prémer sobre un dels botons de la part inferior dreta de la pantalla per seleccionar l’opció corresponent:

Avaluació per alumne (primària)

Després de prémer el botó «Per alumne» es mostra una finestra amb un desplegable per seleccionar l’alumne/a al qual volem avaluar.

Quan se selecciona a un alumne apareix la següent pantalla:

 A continuació s’expliquen les diferents parts d’aquesta opció de menú enumerades en la captura de pantalla anterior:

    1. Els botons «Desa» i «Cancel·la» s’han de prémer després de la introducció de les qualificacions, per confirmar el desament o PER cancel·lar l’acció. Aquests dos botons també es mostren en la part inferior de la pantalla. El botó amb la icona de la impressora permet imprimir el llistat de qualificacions de l’alumne seleccionat. 
    2. Es mostra el llistat de les matèries amb les qualificacions que es poden introduir (IN, SU, BE, NT i EX). Els botons anomenats Mostra altres avaluacions permeten veure les qualificacions introduïdes en la resta d’avaluacions a l’alumne seleccionat.
    3. El botó  permet afegir observacions per matèria que es fan visibles al butlletí de qualificacions, amb la indicació de la matèria a la que fan referència.
    4. El botó “Obs. Butlletí” permet afegir observacions generals que es fan visibles al butlletí de qualificacions

El botó «Imprimir totes les avaluacions» permet imprimir una graella on es mostren totes les qualificacions i observacions de totes les avaluacions per l’alumne seleccionat:

A més de les observacions esmentades anteriorment, si se selecciona Avaluació Final, apareix una nova columna a la taula on es poden afegir observacions a l’acta d’avaluació:

Avaluació per matèria (primària)

Si se selecciona l’opció d’avaluació per matèria, es mostra el llistat complet de l’alumnat amb les qualificacions introduïdes a tots els alumnes de la matèria seleccionada.

Si s’indica una NESE dins la fitxa d’un alumne, en la columna ACS es mostra una casella que permet informar, si escau, que s’ha aplicat una ACS i indicar-hi una observació.

Torna a l’índex


ESO i Batxillerat

A la pantalla inicial d’avaluació de l’alumnat apareixen tres botons per seleccionar el tipus d’avaluació: «Per matèria», «Per alumne» i «Pendents». Es pot veure que a l’hora de marcar la nota i les observacions de l’alumne/a, la taula és molt similar a la que hem explicat anteriorment amb els grups d’educació primària.

Avaluació per alumne (ESO i batxillerat)

Si seleccionam l’opció «Per alumne», veurem com a la part inferior ara disposam d’una secció per indicar si l’alumnat promociona o si aquest és proposat pels grups de PRAQ, PMAR o per cursar FP bàsica.

Si se selecciona el curs de 4t d’ESO, l’avaluació Final i Avaluar per alumne, en la part inferior de la pantalla apareixen els següents camps:

– un desplegable per indicar la decisió de titulació (Sí / No)

– un desplegable per indicar si, en cas que no tituli, es proposa que l’alumne cursi PDC o FPGB.

– i un camp on indicar l’avaluació en què titula.

Si se selecciona el curs de 2n de batxiller i l’avaluació Ordinària, en la part inferior de la pantalla apareix un desplegable per indicar la decisió de titulació, una casella per indicar si se li atorga matrícula d’honor i un camp apareix la mitjana automàtica calculada a partir dels resultats de tota l’etapa educativa de l’alumnat.

A TENIR EN COMPTE: Si no es calcula automàticament, com pot passar amb l’alumnat que ha cursat PMAR o matèries a l’estranger, la nota mitjana s’ha de calcular de manera manual. Per a més informació sobre com s’ha de procedir a fer aquest càlcul cal contactar amb el Servei d’Ordenació Educativa.

Avaluació per matèria (ESO i Batxillerat)

L’avaluació per matèria es realitza de la mateixa manera que a l’etapa d’educació primària.

Avaluació pendents (ESO i Batxillerat)

Si se prem el botó «Pendents» veurem al desplegable per seleccionar la matèria només ens apareixen aquelles que tenen alumnes pendents de superar-les. Entre parèntesi hi tenim el curs al qual correspon l’assignatura i el número d’hores total de duració d’aquesta.

Després de clicar sobre alguna de les matèries ens pareixerà una taula igual a la de l’opció «Per matèria», però en el llistat només hi apareixerà l’alumnat que la té pendent de superar.

Torna a l’índex


Cicles formatius

Avaluació per alumne (Cicles Formatius)

Si seleccionam avaluació «Per alumne» en els estudis de Cicles Formatius, ens apareixerà un requadre superior de Qualificacions i un inferior de Promoció i proposta de títol.

Al requadre de Qualificacions disposam d’alguns elements que es diferencien dels que veim a les opcions de les etapes o itineraris educatius anteriors. A la següent captura de pantalla ressaltam els principals:

  1. Al llistat d’assignatures veurem que ens apareix entre parèntesi el curs al qual correspon l’assignatura i el número d’hores d’aquesta.
  2. Aquí s’ens indica si s’ha renunciat a l’assignatura.
  3. L’opció BO significa Baixa d’Ofici.
Per altre banda, al requadre Promoció i proposta de títol disposam dels següents desplegables i camps:
  • Dret a 2a convocatòria: en aquest cas haurem d’indicar si la persona té dret a accedir a l’avaluació a través de 2ª convocatòria.
  • Accedeix a FCT: aquí marcarem si l’alumnat accedeix a la formació pràctica a centres de treball (FCT).
  • Promociona: aquest desplegable ens permet indicar si l’alumna/e promociona.
  • Titula: aquí marcarem si l’alumnat finalment ha superat totes les avaluacions i accedeix a la titulació.
  • En avaluació: aquest desplegable es troba a la dreta de cada una de les anteriors opcions i ens serveix per indicar si s’ha assolit en la convocatòria Ordinària o Extraordinària.
  • En data: on indicarem la data de titulació.
  • Atorgada matrícula d’honor: marcarem el “check” d’aquest requadre en els casos d’alumnat que tituli amb matrícula d’honor.
  • Mitjana (Automàtica): aquí ens apareixerà la mitjana automàtica de tota l’etapa educativa.
Avaluació per matèria (Cicles Formatius)

Si accedim a l’opció d’avaluació «Per matèria» a l’etapa de cicles formatius, veurem que la taula que ens apareixerà és molt similar a la d’ESO i batxillerat.  Les úniques diferències són les que ja hem esmentat anteriorment a l’opció «Per alumne», quan hem explicat els elements nous del quadre Qualificacions. 

Torna a l’índexBP