Avaluació de l’alumnat

ÍNDEX

 1. Abans d’avaluar cal saber…
 2. Educació infantil
 3. Educació primària
 4. ESO i Batxillerat
 5. Cicles formatius

Abans d’avaluar cal saber…

Aquesta opció permet introduir, modificar i eliminar les qualificacions referents a l’alumnat o la matèria seleccionada. S’han de tenir en compte els següents punts:

 • Per poder avaluar és requisit tenir els grups creats i tot l’alumnat assignat a un grup.
 • El professorat que no té cap càrrec en el centre i que no té assignat cap permís especial per avaluar, ha de tenir un horari vinculat al grup i l’alumnat ben assignat a la matèria per poder posar notes sense problemes.
 • S’ha de seleccionar el període de dates autoritzades per part del centre.
 • Es pot avaluar per alumne o per matèria a EP, ESO i batxillerat i Ciles Formatius.

 • En els ensenyament de 2n, 3r, 4t de la ESO i batxillerat també es pot avaluar per matèries pendents.

Torna a l’índex


Educació infantil

Torna a l’índex


Educació primària

Com ja hem esmentat anteriorment, per a l’avaluació del alumnat d’educació primària disposarem de les opcions de fer-ho per alumne/a o per matèria.

Després de seleccionar el Curs, el Grup i Avaluació, clicarem sobre un dels botons disponibles a la part inferior esquerra de la pantalla per seleccionar l’opció que desitgem:

Avaluació per alumne (primària)

Després de clicar sobre el botó «Per alumne» ens apareixerà una finestra amb un desplegable per seleccionar l’alumne/a al qual volem avaluar.

Quan seleccionam un alumne ens apareix la següent pantalla (s’han numerat i  seleccionat amb un requadre vermell diferents parts que comentarem a continuació):

    1. En aquesta part de la finestra apareix la fotografia de l’alumnat, els botons «Desa» i «Cancel·la» (també disponibles) a la part inferior, la icona de la impressora per imprimir el llistat de qualificacions i el botó «Imprimir totes les avaluacions».
    2. En aquest tenim el llistat de les matèries i les diferents puntuacions/valoracions que podem seleccionar.
    3. Pels casos d’alumnat que realitza modalitat d’escolarització combinada, el qual cursa una part del seu itinerari al Centre Educatiu ordinari i l’altre a un Centre d’Educació Especial (CEE), es disposa de la columna de selecció Combi. S’ha de marcar aquesta opció en les matèries que es realitzaran al CEE, segons s’hagi acordat a l’acta d’escolarització combinada.
    4. Els requadres d’aquesta part es poden marcar en els casos de l’alumnat que ha rebut reforç educatiu (RE) i adaptacions curriculars significatives (ACS). També es poden afegir comentaris clicant sobre les icones: .
    5. Aquest botó ens permetrà afegir observacions generals al butlletí.

Si clicam el botó «Imprimir totes les avaluacions» s’ens obrirà una nova pertanya amb un informe que conté totes les notes i observacions:

A més de les observacions esmentades anteriorment, si seleccionam Avaluació ordinària ens apareixerà una nova columna a la taula on podrem afegir observacions a l’acta d’avaluació.

Avaluació per matèria (primària)

Si seleccionam l’opció d’avaluació per matèria observarem com la interfície és molt similar a la de l’avaluació per alumnat, però en aquest cas tenim el llistat complet de l’alumnat i podem marcar o revisar les notes que ha tret cadascun a la matèria seleccionada.

Torna a l’índex


ESO i Batxillerat

A la pantalla inicial d’avaluació de l’alumnat ens apareixeran 3 botons per seleccionar el tipus d’avaluació: «Per matèria», «Per alumne» i «Pendents». Podrem observar que a l’hora de marcar la nota i les observacions de l”alumne/a, la taula és molt similar a la que hem explicat anteriorment amb els grups d’educació primària.

Avaluació per alumne (ESO i batxillerat)

Si seleccionam l’opció «Per alumne», veurem com a la part inferior ara disposam d’una secció per indicar si l’alumnat promociona o si aquest és proposat pels grups de PRAQ, PMAR o per cursar FP bàsica.

Als darrers cursos d’etapa educativa (4t ESO i 2n Batxillerat) veurem com també ens apareix un desplegable per indicar si l’alumne/a titula, un requadre per marca si se li atorga matrícula d’honor i un camp on ens apareix la mitjana automàtica.

La mitjana automàtica es calcula a partir dels resultats de tota l’etapa educativa de l’alumnat.

A TENIR EN COMPTE: Si no es calcula automàticament, com pot passar amb l’alumnat que ha cursat PMAR o assignatures a l’estranger, s’ha de contactar amb el departament d’Ordenació per tal de treure la mitjana.

Avaluació per matèria (ESO i Batxillerat)

L’avaluació per matèria és realitza de la mateixa manera que a l’etapa d’educació primària.

Avaluació pendents (ESO i Batxillerat)

Si seleccionam l’opció «Pendents» veurem al desplegable per seleccionar la matèria només ens apareixen aquelles que tenen alumnes pendents de superar-les. Entre parèntesi hi tenim el curs al qual correspon l’assignatura i el número d’hores total de duració d’aquesta.

Després de clicar sobre alguna de les matèries ens pareixerà una taula igual a la de l’opció «Per matèria», però en el llistat només hi apareixerà l’alumnat la té pendent de superar.

Torna a l’índex


Cicles formatius

Avaluació per alumne (Cicles Formatius)

Si seleccionam avaluació «Per alumne» en els estudis de Cicles Formatius, ens apareixerà un requadre superior de Qualificacions i un inferior de Promoció i proposta de títol.

Al requadre de Qualificacions disposam d’alguns elements que es diferencien dels que veim a les opcions de les etapes o itineraris educatius anteriors. A la següent captura de pantalla ressaltam els principals:

  1. Al llistat d’assignatures veurem que ens apareix entre parèntesi el curs al qual correspon l’assignatura i el número d’hores d’aquesta.
  2. Aquí s’ens indica si s’ha renunciat a l’assignatura.
  3. L’opció BO significa Baixa d’Ofici.
Per altre banda, al requadre Promoció i proposta de títol disposam dels següents desplegables i camps:
  • Dret a 2a convocatòria: en aquest cas haurem d’indicar si la persona té dret a accedir a l’avaluació a través de 2ª convocatòria.
  • Accedeix a FCT: aquí marcarem si l’alumnat accedeix a la formació pràctica a centres de treball (FCT).
  • Promociona: aquest desplegable ens permet indicar si l’alumna/e promociona.
  • Titula: aquí marcarem si l’alumnat finalment ha superat totes les avaluacions i accedeix a la titulació.
  • En avaluació: aquest desplegable es troba a la dreta de cada una de les anteriors opcions i ens serveix per indicar si s’ha assolit en la convocatòria Ordinària o Extraordinària.
  • En data: on indicarem la data de titulació.
  • Atorgada matrícula d’honor: marcarem el “check” d’aquest requadre en els casos d’alumnat que tituli amb matrícula d’honor.
  • Mitjana (Automàtica): aquí ens apareixerà la mitjana automàtica de tota l’etapa educativa.
Avaluació per matèria (Cicles Formatius)

Si accedim a l’opció d’avaluació «Per matèria» a l’etapa de cicles formatius, veurem que la taula que ens apareixerà és molt similar a la d’ESO i batxillerat.  Les úniques diferències són les que ja hem esmentat anteriorment a l’opció «Per alumne», quan hem explicat els elements nous del quadre Qualificacions. 

Torna a l’índex