Matrícula col·lectiva

CAL SABER. En els ensenyaments d’ESO i batxillerat, l’ús d’aquesta opció per fer la matrícula de l’alumnat NO MATRICULA les MATÈRIES PENDENTS.

Aquesta opció permet matricular, en bloc, tot l’alumnat prèviament preinscrit d’uns determinats estudis per al curs acadèmic següent.

Aquesta opció es duu a terme dins l’any acadèmic anterior al que volem fer el procés de matrícula.

És aconsellable tenir creats el grups pel curs, abans de fer les matrícules.

Seleccionar estudis pels quals s’han fet les preinscripcions

El primer que s’ha de fer és seleccionar els estudis per als quals es varen fer les preinscripcions en el seu moment i pitjar el botó Veure.

Alumnat preinscrit

Aquesta pantalla mostra la llista de totes les preinscripcions realitzades dels estudis seleccionats per al curs acadèmic següent i la llista de matèries que conformen els estudis escollits. En cas que no apareguin tots els alumnes es pot tornar a Preinscripció.

Per iniciar el procés de matrícula col·lectiva, s’ha de pitjar el botó Edita.

Procés de matrícula col·lectiva

S’han de marcar els alumnes que es desitja matricular i les matèries de les quals es volen matricular. És important revisar-ho abans de desar els canvis per evitar que l’alumnat estigui matriculat incorrectament d’àmbits, matèries o mòduls que no hagi de cursar.


A la part inferior de la pantalla, hi ha uns camps obligatoris que l’usuari ha de revisar. Aquests camps fan referència al període de matrícula (anual, 1r quadrimestre, etc.), la data de vigència de la nova matrícula, el tipus de matrícula (oficial, lliure, etc.), el torn d’assistència i el règim d’assistència de l’alumnat.


També s’ofereix la possibilitat d’assignar l’alumnat a un grup sempre i quan, el grup ja s’hagi creat amb anterioritat.

En cas de voler matricular i assignar a un grup concret l’alumnat des d’aquesta mateixa pantalla, s’han de seleccionar tots els alumnes que han de pertànyer al grup i fer la seva matrícula. Es repetirà el procés per a la resta de l’alumnat i grups.


Per facilitar la introducció d’aquesta informació, les opcions de període, tipus de matrícula, torn i règim d’assistència s’oferiran emplenades amb l’opció més habitual en la majoria de centres, de manera que l’usuari només les hagi de modificar si pertoca. La data de vigència per defecte serà sempre dia 1 de setembre del curs en el que s’ha de fer la matrícula.


Per defecte, les matèries comunes i obligatòries de cada nivell d’ensenyament venen marcades. L’usuari ha de ser el que ha d’acabar de triar les matèries corresponents fins a tenir el total de matèries de la matrícula. Si això no es fa en aquest punt del procés, després només es podrà rectificar manualment i alumne per alumne des de l’opció de matrícula individual.

En el cas d’Educació primària, també ve marcada per defecte l’opció d’idioma. Es important afegir en aquest moment si l’alumne fa Atenció Educativa o Religió. Si en el moment de fer la matrícula el centre encara no té clar quins alumnes han de fer cada una d’aquestes dues matèries, aleshores es recomana matricular-los a tots de l’opció majoritària en el centre, i posteriorment ja es farà la revisió manual i individual de cada alumne que es vegi afectat pel canvi.

Botons addicionals

Per facilitar el procés de selecció d’alumnes i matèries, una vegada pitjat el botó Edita, ens sortiran uns botons addicionals (Tot l’alumnat, Cap alumne, Totes les matèries i Cap matèria). Aquests ens permeten marcar o desmarcar tots els registres d’alumnes i matèries que es mostren en pantalla.


Finalment, una vegada establerts tots els valors, s’han de confirmar les matrícules amb el botó Desa o es pot anul·lar tota l’operació amb el botó Cancel·la.