Fitxa personal no docent

Aquesta secció es duran a terme les tasques de manteniment del personal no docent del centre.

 • Cerca: Aquest botó ens permetrà cercar el personal no docent del centre. En cas de no posar cap filtre (llinatges, nom, …) ens mostrarà tot el personal no docent del centre.
 • Neteja: Netejarà els camps de filtre.
 • Nova fitxa: Obrirà el diàleg per afegir una nova destinació de personal no docent.

Nova Fitxa

Ens apareixerà un filtre, per cercar la persona dins la base de dades. Per això hem d’introduir les seves dades personals i cercar.

Una vegada seleccionat, ens apareixerà la seva informació i ens sol·licitarà les dades de la seva destinació:

 • Data d’alta: de la seva destinació.
 • Hores setmanals: que durà a terme.
 • Òrgan de pagament: qui paga el seu sou.
 • Funció: que durà a terme.

Un cop s’han omplert els camps, podem pitjar “Alta personal no docent”

En cas de no mostrar cap opció a triar, vol dir que no existeix dins el sistema i s’ha de donar d’alta.

Aquest botó condueix a una nova pantalla, on s’ha de pitjar el botó Nova sol·licitud i introduir totes les dades de la persona que s’ha de donar d’alta. És suficient informar dels camps destacats en color groc, que són de caràcter obligatori.

Un cop desada aquesta informació, la petició arriba a l’equip de suport que verifica les dades i accepta o no, la sol·licitud. Aquest procés sol ser immediat, però pot demorar-se unes hores, tot i que sempre queda revisat dins les 24 hores següents a la petició. El centre després ha de començar de nou el procés d’alta. Aquesta vegada ja apareixerà la persona sol·licitada i es podrà acabar el procés.

Fitxa

Un cop donada d’alta la fitxa, ja podem passar a revisar i/o modificar les dades personals de la persona. Descriurem les diferents pestanyes que podem trobar dins la fitxa.

Dades personals

En aquesta secció podrem revisar i modificar les dades personals. Una vegada es pitja el botó Edita, els camps es poden modificar. Una vegada modificats, pitjam Desa i quedaran les dades desades.

Adreces

En aquesta secció ens permetrà mantenir les adreces postals de la persona.

Dades Administratives

Ens permetrà mantenir les dades administratives de la persona. Tenim dues seccions. A la primera podem editar els següents camps:

 • Condició administrativa: Podrem escollir si és interí, comissió de serveis, laboral, …
 • Situació administrativa: Si està o no en Actiu.
 • NRP: Número de registre de productor.

A la part inferior tenim la secció de Reduccions de jornada, aquí es registraran les diferents reduccions de jornada que s’ha anat demanant, les dates d’inici i fi i el seu motiu.

Destinació-Horari

Aquí configurarem les dades de la seva destinació i l’horari que ha de dur a terme.

Pel que fa a la introducció de les dades de l’horari de la persona, cal destacar que s’ha de fer la introducció de l’hora d’inici i de fi de la jornada de cada dia de la setmana en que la persona treballa en el centre. 

Per introduir aquesta informació cal prémer el botó Nou i a continuació el dia de la setmana al que es fa referència, la data d’alta de l’horari que s’està introduint, i les hores d’inici i de fi dels diferents intervals en que la persona treballa en el centre.

Es permet introduir les hores en dos intervals per aquells casos en que la persona no realitza jornada continuada, sinó partida.

A més, també es pot prémer la casella “

Càrrecs

En aquesta secció es configuraran els càrrecs que tengui aquesta persona dins el centre, tal com membre del consell escolar, Director/a o Director/a Titular (en cas de privats/concertats) …

Autoritzacions i perfils d’aplicació

Aquí s’atorgaran permisos per dur a terme tasques que normalment no podria fer-ho.

 • ACCÉS SEDEIB: Marcar aquest permís és un dels requisits per poder accedir a l’aplicatiu SEDEIB.
 • ADMINISTRATIU CENTRE: Aquest perfil és l’equivalent al “SEC” de l’antic Gestib. El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú.
 • AVALUAR BATXILLERAT / AVALUAR CICLES / AVALUAR ESO/ESPA / AVALUAR INFANTIL / AVALUAR PENDENTS / AVALUAR PRIMÀRIA /AVALUAR TOT: El personal del centre que tengui marcat algun d’aquests perfils podrà accedir a la pantalla d’avaluació de qualsevol curs i grup de l’ensenyament que tengui marcat, independentment de si és o no professor del curs i grup triat, això suposa que pot veure, modificar o afegir qualsevol valor a la pantalla d’avaluació.
 • CAP DE SECRETARIA: Aquest perfil és l’equivalent al “SEC” de l’antic Gestib. El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú. Es pot assignar al personal que té el càrrec corresponent, tot i que aquesta persona pot tenir sense problemes el perfil Administratiu centre.
 • COORDINADOR DE PROGRAMES INTERNACIONALS: Aquest perfil permet accedir a matricular als alumnes del centre acollits a programes internacionals indicant quines matèries fan en quins idiomes. Es reserva a la persona del centre que hagi de fer les tasques relatives als programes internacionals. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.
 • ENVIAMENT DE NOTIFICACIONS: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà enviar notificacions a l’alumnat de qualsevol curs i grup , independentment de si és o no professor del curs i grup triat sempre que aquest tengui els permisos necessaris donats d’alta a la seva fitxa personal. A més podrà enviar notificacions als pares, al professorat i al personal no docent, així com fer l’enviament dels missatges de faltes d’assistència que prèviament s’hagin generat. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.
 • FALTES I SANCIONS DE L’ALUMNAT: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà posar faltes a l’alumnat de qualsevol curs i grup , independentment de si és o no professor del curs i grup triat a qualsevol de les opcions de control d’assistència.
 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil tendrà accés a l’aplicació FORCET, inclosa dins el GestIB, que és la que permet gestionar tota la informació relativa a les pràctiques en empreses dels alumnes que estan matriculats en algun mòdul o matèria que condueixi a fer les estades en empreses.
 • GESTIÓ D’ACTIVITATS DE TOT L’ALUMNAT DEL CENTRE: (nou curs 2017/2018): Podrà gestionar la pantalla d’activitats i donar d’alta activitats a nivell de centre.
 • LLIBRES DE TEXT: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà gestionar la relació de llibres de text corresponent als diferents cursos.
 • MATRICULAR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà matricular a l’alumnat en qualsevol curs i grup o accedir a qualsevol de les opcions del menú relatives al procés de matrícula. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.
 • ORIENTADOR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure i treure llistes relatives a les dades NESE de qualsevol alumne del centre. Se recomana deixar aquest perfil només per les persones que tenen el càrrec o la tasca d’orientador en el centre.
 • PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure totes les opcions del menú llibres i treure les llistes corresponents. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.
 • SOL·LICITUDS DE MOBILIARI/EQUIPAMENTS El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a la gestió de peticions de mobiliari o equipament des de l’opció de menú Centre>>Sol·licituds de mobiliari/equipament. Aquest permís està pensat per assignar-lo en primera instància als caps de departament.
 • TASQUES D’ESCOLARITZACIÓ: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure les opcions del menú Escolarització per poder dur a terme totes les tasques relacionades amb aquest procés tenint en compte les instruccions donades pel servei d’escolarització en el seu moment. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.
 • TISOC: Tècnic d’intervenció socioeducativa:(nou curs 2017/2018): Activarà tasques i permisos específics pels TISOC.

Absències

En aquesta pantalla es registraran les absències.

Per afegir una nova absència: (Es poden posar faltes sense necessitat d’haver de tenir informat l’horari.)

 • Clicar el botó Nou. Habilitarà la pantalla per poder afegir la informació necessària respecte a la falta que es vol afegir.
  Data d’inici. Data de l’absència.
 • Data de fi. Es pot emplenar si es tracta d’un període ja acabat en el que el motiu de la falta és el mateix per a cada un dels dies que compren.
 • Motiu absència. Triar el motiu de la falta.
 • Minuts. Depenent del motiu de la falta, apareixerà aquesta casella que s’ha d’informar obligatòriament.
 • Observacions. Espai per a que el centre pugui afegir el que consideri per justificar més i millor el motiu de l’absència.