Passes a seguir per iniciar un nou curs acadèmic en el GestIB

A continuació, es descriuran les diferents passes a seguir per iniciar un nou curs acadèmic.

Podeu descarregar un document resum en el següent enllaç Passes_a_seguir_per_obrir_un_nou_curs

L’ordre recomanat per dur a terme les diferents tasques, és el següent:

 1. Alumnat
 2. Personal
 3. Horaris
 4. Altres

Alumnat

A continuació es descriuen les passes a dur a terme de les tasques relacionades amb l’alumnat.

 1. Canviar al curs acadèmic següent: Crear tots els grups per a tots els ensenyaments. És important que els tutors ja quedin vinculats al grup. En cas d’esperar a les noves incorporacions del professorat interí, una vegada estigui donat d’alta dins el sistema i amb destinació, pensar a configurar el/la tutor/a del grup. (Opció de menú Alumnat / Matricula / Grups)
 2. Tornar al curs actual:
  1. Preinscripció dels alumnes que actualment estan en el centre, al curs següent. (Opció de menú Alumnat / Matricula / Preinscripció)
  2. Matrícula: (En el moment de fer la matrícula, s’han d’assignar els alumnes al grup corresponent)
   1. En línia (disponible per a tots els ensenyaments excepte EI-0-3): Dins l’opció de gestió de la matrícula en línia, una vegada han seleccionat les assignatures i s’ha acabat el plaç de selecció, es poden transformar les prematrícules en matrícules amb l’opció Formalitza matrícula (Opció de menú Alumnat / Matrícula en línia / Gestió de matrícules en línia)
   2. Col·lectiva: Permet matricular de cop tots els alumnes d’un grup. (Tal vegada l’opció més recomanable). (Opció de menú Alumnat / Matrícula / Matrícula Col·lectiva)
   3. Individual: Es realitzarà la matrícula individual alumna/e per alumna/e. Si s’ha de modificar alguna matrícula ja realitzada, s’haurà de fer amb aquesta opció. (Opció de menú Alumnat / Matrícula / Matrícula Individual)
   4. Matrícula de pendents (ESO i Batxillerat): Aquesta opció es fa servir per matricular les matèries pendents, una vegada tancades les actes de l’avaluació final a ESO, i en el cas de batxillerat, una vegada realitzada la convocatòria extraordinària i l’acta corresponent. (Opció de menú Alumnat / Matrícula / Matrícula de pendents)

NOTA: Els alumnes nous procedents del procés d’escolarització ja apareixen preinscrits d’ofici. Només s’ha de fer la matrícula.

Personal docent

A continuació es descriuen les passes a dur a terme de les tasques relacionades amb el personal docent del centre.

 1. Donar de baixa totes les substitucions del curs acabat. Una substitució no pot passar a un curs acadèmic nou. Si aquesta continua, a efectes de GestIB s’ha de fer de nou. (Opció de menú Personal / Substitucions)
 2. Donar de baixa la destinació de les persones que no continuen en el centre. Qualsevol persona que no continua treballant en el mateix centre d’un curs a un altre ha de ser donada de baixa amb data límit 31 d’agost de l’any natural en curs. Es fan primer les baixes per deixar lliures les places per les persones que arribaran noves al centre. (Opció de menú Personal / Destinació dels professors)
 3. Presa de possessió: Aquesta tasca s’ha de fer el mateix dia que la persona arriba al centre perquè el servei de personal docent tengui constància que la persona s’ha incorporat correctament. (Opció de menú Personal / Presa de possessió)
 4. Donar d’alta al personal que arriba nou al centre. (Opció de menú Personal / Destinació dels professors)
 5. Sol·licitar substituts per al personal que està de baixa en el moment de començar el nou curs acadèmic. (Opció de menú Personal / Sol·licituds de substitució)

Horaris

A continuació es descriuen les passes a dur a terme de les tasques relacionades amb els horaris dels diferents grups i del professorat.

 1. Assegurar-se que no falta cap matèria a l’arbre d’ensenyaments.
  1. ESO / Batxillerat: Revisar que no falta cap matèria a cap dels cursos.
 2. Per a centres que empren programes generadors d’horaris (GP_Untis, Peñalara, Kronowin), abans de fer qualsevol moviment en els horaris, PRIMER de tot s’ha de preparar la informació dins el GestIB per després exportar-la al programa generador i crear els horaris, que finalment seran importats en el GestIB. IMPORTANT: Tots els grups del centre han d’estar creats per poder iniciar sense problema la creació dels horaris . No és necessari que hi hagi alumnes assignats.
 3. Agrupament de matèries. Passa prèvia a la creació de les submatèries. 
 4. Submatèries: (Opció de menú Horaris / Submatèries)
 5. Horari de grup: S’ha d’informar de l’idioma en que es fa cada una de les sessions. (Opció de menú Horaris / Horari de grup)
 6. Horari del professorat: (Opció de menú Horaris / Horari del professorat)

Altres

Opcions de menú que s’han de revisar i informar per tenir tota la informació correctament introduïda.

 • HLD i Durada dels mòduls: Cada centre ha d’informar de la durada de cada una de les matèries que imparteix (Opció de menú Centre / HLD i durada dels mòduls)
 • Manteniment de graelles de llengües d’impartició: Cada centre ha d’informar quantes hores fa en quin idioma per a cada matèria. (Opció de menú Centre / Manteniment de graelles de llengües d’impartició)
 • Ensenyaments de primària: Revisar/Modificar els alumnes que cursaran Religió/Valors ètics. (Opció de menú Alumnat / Matrícula / Canvi d’opció religió)
 • Traspàs d’informació d’un curs al següent:
  • Transport escolar:  Gestió de la informació de les diferents opcions del transport escolar (Línies, vehicles, …). (Opció de menú Centre / Fitxa del centre / Transport)
  • Matèries per departament: A la pantalla de Departaments (Opció de menú Centre / Fitxa del centre / Departaments), és mantenen els diferents departaments que hi ha al centre i a més les assignatures que imparteixen.
 • Full de matrícula i adscripció: Un cop acabades TOTES les tasques anteriors s’ha de tancar aquest document perquè el personal del DIE pugui revisar que tot és correcte. (Opció de menú Llistes / Alumnat / Matrícula / Fulls de matrícula i adscripció).