Professorat i personal no docent centres no dependents de la conselleria d’educació

Aquests son centres concertats, centres privats i centres que depenen d’entitats locals.

La major part dels centres privats/concertats també poden fer les altes del personal amb destinació al centre amb el programa SEU (seycon) i facilitar un compte d’usuari. Per això, heu de posar-vos en contacte amb l’equip directiu perquè us indiqui la persona o persones que han designat per a la realització d’aquesta tasca.

Aquesta acció descentralitzada permet atendre directament les altes i baixes dels usuaris al grup del centre (imprescindible per al correcte accés a la plataforma Moodle de la Conselleria), els reinicis de contrasenyes, o l’accés als sistemes d’informació dels usuaris (permisos per al programari GestIB Web, correu electrònic, entre d’altres).

En el supòsit que el centre privat/concertat no tengui habilitada aquesta eina, s’han de seguir les següents passes:

  1. Descarregar el formulari de sol·licitud (en format PDF editable) i emplenar-lo: Formulari alta d’usuari
  2. Imprimir el formulari emplenat i signar-lo per la persona interessada i el director o la directora del centre, estampant-hi el segell.
  3. Enviar el formulari i una imatge del DNI (on es vegi clarament el nom, llinatges, signatura i el número del DNI) al correu usuaris@educacio.caib.es.

Si el formulari i la còpia del DNI remès per correu electrònic es rep correctament i s’hi inclouen totes les dades requerides, l’usuari rebrà un SMS amb el codi d’usuari i l’enllaç al formulari des d’on es tramita la contrasenya (https://www3.caib.es/xestib/resetPassword), la qual haurà de canviar abans de 24 hores a l’adreça https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do