Professorat i personal no docent de centres no dependents de la Conselleria d’Educació

Aquests són els centres privats i centres que depenen d’entitats locals. En aquest cas s’han de seguir les passes següents:

  1. Descarregar el formulari de sol·licitud (en format PDF editable) i emplenar-lo: Formulari alta d’usuari
  2. Imprimir el formulari emplenat i signar-lo per la persona interessada i el director o la directora del centre, estampant-hi el segell.
  3. Enviar el formulari i una imatge del DNI (on es vegi clarament el nom, llinatges, signatura i el número del DNI) al correu usuaris@educacio.caib.es.

Si el formulari i la còpia del DNI remès per correu electrònic es rep correctament i s’hi inclouen totes les dades requerides, l’usuari rebrà un SMS amb el codi d’usuari i l’enllaç al formulari des d’on es tramita la contrasenya (https://www3.caib.es/xestib/resetPassword), la qual haurà de canviar abans de 24 hores a l’adreça https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do