Requisits d’accés al gestib

Es descriuen els requisits d’accés al gestib segons el tipus d’usuari i, a més, es descriu un cas molt recurrent en els usuaris de personal docent.

Tipus d’usuari

  1. Personal docent i no docent:
    1. Centre educatiu públic: L’equip directiu del centre, en primer lloc es destinarà a la persona interessada i després realitzarà un alta en el programa SEU (seycon) recordant que s’ha de marcar la casella d’Accés al gestib.
    2. Centre educatiu concertat o privat: En primer lloc destinarà a la persona interessada i després, en cas de tenir accés al programa SEU (seycon) realitzar l’alta d’usuari. En cas de no tenir accés s’han de seguir les següents instruccions.
  2. Famílies (Mares / Pares / Tutors legals) i alumnes major d’edat:
    1. En qualsevol cas (centre educatiu públic o privat/concertat) s’ha de sol·licitar al centre educatiu.

El gestib m’entra directament a la web de famílies

En aquest cas, si ets personal docent/no docent d’un centre educatiu i el teu usuari accedeix directament a la web de famílies pot ser degut a:

  1. El teu usuari no està vinculat al centre educatiu
  2. Durant l’alta, no s’ha marcat la casella d’accés al gestib

Ho podem arreglar de la següent forma:

Centres privats/concertats sense accés al SEU (seycon)

S’ha de demanar a l’equip de suport de Gestib la revisió de l’usuari. I, si escau, en cas que la persona no tingui el permís d’accés a l’aplicació assignat, s’haurà de seguir les instruccions següents Sol·licitud d’accés a Gestib Web.

Centres públics

S’ha de demanar a l’equip directiu que es torni fer un alta nova en el SEU (seycon) i assegurar-se de marcar la casella d’accés al gestib.

El meu usuari no és de tipus x

El sistema de gestió d’usuaris, el programa SEU (seycon) genera l’usuari en funció del document identificatiu de la persona interessada i segons la destinació de la persona. Normalment si aquesta persona està treballant per un centre educatiu, generarà un usuari x. En el cas de famílies i alumnes majors d’edat es genera un usuari tipus e i persones destinades a un ens del Govern Balear (conselleries, …) es genera un usuari tipus u.

Cal dir que no passa res i no te res a veure si un professor/a te un usuari diferent al tipus x, simplement vol dir que en el seu moment va ser alumna/e, familiar o treballador/a del govern i ja tenia usuari, per tant si està ben destinada i amb contrasenya, podrà accedir i treballar sense problemes al gestib.