Destinacions dels professors

CAL SABER: Aquesta pantalla és una de les més importants en referència al personal docent. Tot el personal docent vinculat a un centre,ha de tenir una destinació activa.

Personal / Destinació dels professors. En aquesta pantalla ens des d’on s’han de gestionar les destinacions del professorat del centre.

S’ha de tenir en compte que, abans de generar una destinació s’ha de tenir una plaça disponible (opció de menú Personal / Definició de places) i s’ha d’haver fet la presa de possessió (opció de menú Personal / Presa de possessió).

 

Llistar destinacions

Quan entram a la pantalla ens permet filtrar l’any acadèmic, que típicament tendrem l’actual i també ens permet marcar si volem mostrar les destinacions de baixa. Aquesta darrera opció ve marcada per defecte ja que poden ser vàries les destinacions de baixa degut al moviment de substitucions. Una vegada hem configurat el filtre, pitjarem Cerca. El sistema ens mostrarà les destinacions segons la configuració realitzada.

La informació es presentarà en forma de graella, aquí una descripció de les diferents columnes:

 • Professor/a: Nom del professor/a.
 • Funció: Funció que desenvolupa.
 • Jornada: Tipus de jornada (completa, mitja).
 • Data Inici / Data Fi: Rang de dates de la durada de la seva destinació.

Donar d’alta una destinació

En aquesta secció es mostrarà la forma bàsica de fer una destinació.

 1. Pitjam el botó “Nova” (s’ubica a la part inferior dreta). Els camps quedaran habilitats.
 2. Camp “Plaça”: Pitjarem la lupa que ens mostrarà una finestreta per cercar la plaça que ha d’ocupar aquesta persona que volem donar d’alta. Seleccionam del llistat la plaça i automàticament es tancarà la finestreta i el camp quedarà emplenat amb plaça seleccionada. Prèviament s’ha d’haver donat d’alta la plaça (Opció de menú Personal / Definició de places).
 3. A “Nom professor” funciona de forma similar al camp “Plaça”. Pitjarem la lupa i ens mostrarà una finestreta on ens permetrà cercar la persona. Si tenim el seu DNI ens serà molt més fàcil. Una vegada hem trobat a la persona, la seleccionam i es tancarà la finestreta.
 4. Desplegable “Obtenció de la destinació” seleccionarem el tipus de com ha obtingut la destinació al nostre centre.
 5. A “Jornada” escollirem el tipus de jornada que durà a terme.
 6. A “Hores setmanals”, en cas de que el tipus de Jornada és Jornada especifica (típicament a concertades) es posarà el nombre d’hores que farà aquella persona.
 7. “Data d’inici” estipularem la data d’inici de la destinació.
 8. “Data de fi” NOMÉS posarem data de fi en cas de que aquesta persona acabi la relació amb el centre (si s’acaba una substitució, si demana excedència) en cas de ser una baixa mèdica NO s’ha de posar data de fi a la destinació.
 9. A “Observacions” es pot afegir una observació interna.