Grups

Aquesta opció permet consultar, modificar, donar d’alta i eliminar grups dels diferents ensenyaments i cursos.

També es pot fer una assignació individual de l’alumnat als grups ja creats.

No poden quedar alumnes sense assignar a un grup.

Es recomana crear tots els grups del centre abans de començar qualsevol procés de matrícula per a un nou any acadèmic.


IMPORTANT: A partir del curs 2015/2016 la implantació dels estudis de PMAR requereix que es creï un grup exclusiu per als alumnes que hi estiguin matriculats.

Tutor/a de grup

CAL SABER

 • El càrrec de tutor/a és l’únic càrrec que s’assigna fora de la fitxa de les dades personals del professorat.
 • Se recomana assignar el càrrec de tutor/a quan es crea el grup. Cas que no sigui possible, es convenient que el càrrec estigui ben assignat dins el mes de setembre.
 • En els centres públics, tots els tutors de tots els grups, han d’estar ben assignats per poder fer sense problema la proposta de tutors, quan la Conselleria ho sol·licita, per tal de poder gestionar el complement econòmic, si correspon, i actualitzar el reconeixement de la tasca en el seu full de serveis. La proposta de tutors es sol fer en el mes d’octubre.
 • Un tutor es pot afegir a un grup en qualsevol moment del curs. Aquest cas es pot aplicar en el cas de tenir una persona substituta que ha d’assumir el càrrec.
 • En els centres públics, no es pot modificar ni esborrar un tutor/a d’un grup si aquest forma part d’una proposta de tutors tancada. Si es dona el cas, el centre ha de contactar amb el personal del Servei de primària o secundària, segons sigui el nomenament que tengui la persona afectada, per informar del cas i rebre les instruccions a seguir.

Filtre de grups

Triar ensenyament, i estudis. Cas de grups d’ESPA també es triarà el període, sinó per defecte s’ha de deixar l’opció Anual. Pitjar el botó Cerca. Aquesta acció farà que es visualitzin els grups ja creats, segons els criteris seleccionats.

Cas que no hi hagi cap grup apareixerà el següent missatge a la pantalla, i aleshores es té la possibilitat de crear-ne un de nou seguint les passes que es mostren més abaix.

Nou grup

 1. Triar l’ensenyament, el curs i el període del qual es vol crear el grup i pitjar el botó Nou grup, que ens durà a la següent pantalla. El valor Quadrimestral, dins el camp Període, només es fa servir a centres d’adults i a centres de regim especial.
 2. Triar el torn, el règim, i el nom del grup. El programa ofereix la lletra del nom del grup. Aquesta es pot canviar, triant la que interessi de la llista que es desplega. Per als grups de PMAR es recomana fer servir la lletra P.

 3. Altres informacions del grup.

  • Curs de referència, s’ha d’emplenar en els ensenyaments de formació professional. Aquest camp informa de si els alumnes del grup que es crea són de primer curs (només cursen mòduls de primer), de segon (només cursen mòduls de segon), de primer i segon (estan matriculats en mòduls dels dos cursos).

  • Quoficient, el valor per defecte ha de ser 1. Aquest camp està destinat als centres unitaris, que modificaran el valor per poder informar d’aules que agrupen alumnes de diferents edats.

  • Casella No accepta missatges de les famílies, marcant-la es deshabilitarà la possibilitat de que els pares dels alumnes puguin enviar i rebre missatges dels tutors del grup des de l’opció de Famílies.

  • IMPORTANT: En els ensenyaments de Formació Professional (FBP, grau mitjà i grau superior) s’ha d’informar de la data en que comencen les activitats lectives, per necessitat obligada per part del Fons Socials Europeus.
 4. Assignar el tutor del grup (aquesta informació es pot afegir o modificar en qualsevol altre moment). Si s’afegeix el tutor, és obligatori posar la data d’inici.

  Centres públics: És important i necessari informar els tutors de cada grup per poder confirmar el càrrec en el moment de fer la proposta de tutors que permet el reconeixement del mèrit en el full de serveis.

  En el cas dels ensenyaments en que es fan pràctiques en empreses, en el moment de crear el grup s’ha d’indicar qui és el tutor del grup i la persona que farà la tutoria d’FCT del grup. Per tant, hi ha d’haver 2 tutors informats, encara que es tracti de la mateixa persona.

Modificar dades grup

Triar ensenyament i curs del que es vol consultar/modificar un grup. Pitjar el botó Cerca. Fer un clic sobre el nom d’un grup concret. A partir d’aquí, es podrà veure tota la seva informació a l’apartat de la pantalla Dades del grup.

Si es vol fer algun canvi en el grup triat (ja siguin dades del grup, assignar alumnes o eliminar alumnes del grup), s’ha de pitjar el botó Edita. D’aquesta manera s’habilita la possibilitat de modificar-lo.

Assignar/Llevar alumnes a un grup

Si en el moment de fer la matrícula de l’alumne, aquest no ha estat afegit al grup, aquesta és l’opció per fer-ho.

En el moment d’accedir a un grup concret,si hi ha alumnes sense assignar, aquests apareixeran al quadre de l’esquerra.

Per assignar els alumnes al grup triat, aquests es poden traspassar un a un, o en bloc, seguint les passes que es detallen a continuació:

 1. Triar Ensenyament i curs, i pitjar el botó Cercar per poder triar el grup al que volem afegir alumnes.
 2. Seleccionar tots els alumnes que han de formar part del grup triat (es poden usar les tecles ‘shift’ i ‘Ctrl’).
 3. Pitjant la fletxa Fletxa dreta grups.PNG els alumnes seleccionats passaran automàticament al requadre de la dreta passant a formar part del grup.
 4. Per acabar, pitjar el botó Desa.


Per llevar alumnes d’un grup:

 1. Triar Ensenyament i curs, i pitjar el botó Cercar per poder triar el grup al que volem afegir alumnes.
 2. Seleccionar tots els alumnes que no han de formar part del grup triat (es poden usar les tecles ‘shift’ i ‘Ctrl’).
 3. Pitjant la fletxa Fletxa esquerra grups.PNG i els alumnes seleccionats passaran automàticament al requadre de l’esquerra deixant de formar part d’un grup.
 4. Per acabar, pitjar el botó Desa.

Eliminar un grup

Un grup només es podrà eliminar si no té alumnes assignats. Per fer-ho s’han de seguir les següents passes:

 1. Triar el grup que es vol eliminar
 2. Comprovar que el grup triat no té alumnes assignats
 3. Pitjar el botó Esborra.

 

 

       •