Definició de places

CAL SABER:

  • Posar data de fi a les places no ocupades. Una vegada donat d’alta tot el personal del centre, les places no emprades s’han de donar de baixa en data 31 d’agost o s’han d’esborrar sempre que no s’hagin fet servir per als programes generadors d’horaris (GP-Untis, Peñalara, Kronowin, FET). 
  • Reutilització de places. Abans de crear una plaça nova, hem de comprovar si n’hi ha de disponibles per a reutilitzar. Per a visualitzar totes les places (actives i de baixa) que té o ha tengut el centre s’ha de marcar la casella Mostra les places de baixa i pitjar el botó «Cerca». Si entre les places que tenen una data de fi n’hi ha alguna que es pot aprofitar, aleshores, es llevarà la data de fi i quedarà disponible per a assignar al nou professorat destinat.
  • Plaça del professorat de religió. S’ha de revisar que la plaça que ocupa aquest col·lectiu està associada al cos 0997-Personal laboral. En cas que no sigui així, abans de donar d’alta a la persona que l’ha d’ocupar, s’ha de crear una nova plaça amb el cos abans esmentat i assignar-li a la casella corresponent dins la pantalla de destinacions.

Definició de places: Cada centre és l’encarregat de fer el manteniment de les seves places. En tot moment es pot donar d’alta una plaça o fer-hi una modificació.

«Cerca»: En aquesta opció es poden veure totes les places que té o ha tengut un centre. Per poder veure les places que estan de baixa s’ha de marcar la casella Mostra les places de baixa i pitjar el botó «Cerca». A continuació es mostraran les places de baixa amb data de fi.

«Edita»: Si seleccionam una plaça podem editar les dades per modificar el tipus de jornada i emplenar els camps Descripció i Abreujat, que ens permeten identificar la plaça a nivell de centre i també als horaris.

  • ES RECOMANA no fer cap modificació en una plaça un cop aquesta ja ha estat ocupada per algú en algun moment, ja que això alteraria les condicions associades a la persona vinculada a la plaça. És preferible, en tot cas, crear una plaça nova amb les condicions necessàries que es requereixin en un moment donat. Aquesta qüestió s’ha de tenir especialment en compte quan una persona destinada en el centre es veu afectada per un canvi de jornada.


«Nova»: Per a la creació d’una nova plaça s’ha de seleccionar la informació adequada en cada un dels camps que hi ha a l’apartat Dades de la plaça. Per a poder seleccionar i emplenar els camps corresponents clicarem al botó «Nova». Per a guardar els canvis i confirmar la creació de la plaça clicarem «Desa».

NO s’ha de posar data fi en el moment de crear una nova plaça. La data de fi només es posarà en el moment quan la plaça ja no formi part de la plantilla del centre. Si una plaça té data fi introduïda i es dóna el cas que el centre necessita una plaça d’aquesta especialitat i no en té cap d’activa, aleshores, es pot llevar la data de fi i assignar aquesta plaça a la persona la qual es vol destinar.

  • Per a centres concertats i privats:
    • Tipus de plaça que s’ha de triar: Altres.
    • Cos que s’ha de triar: [0999] Professorat contractat (concertats, privats i altres).
  • Per al professorat que realitza les pràctiques d’alumnes universitaris de graus i de màsters en centres educatius, s’ha de seleccionar el Cos anomenat [996] Estudiants en pràctiques (Màsters i graus).

«Esborra»: El botó «Esborra» serveix per esborrar una plaça. Una plaça només podrà ser esborrada si no té cap destinació associada o si no ha estat ocupada MAI.
Si la plaça té una destinació associada, s’ha de valorar si interessa eliminar definitivament la destinació de la persona que l’ocupa, això suposa que no quedarà cap informació històrica de què la persona destinada hagi estat en el centre o si convé més crear una nova plaça per a una nova destinació.