Substitucions

Aquesta pantalla ens permetrà generar les substitucions del personal que està de baixa.

CAL SABER: Per generar la substitució, la persona substituta ha de tenir destinació al centre. (Opció de menú Personal / Destinacions del professors).

Llistat de substitucions

A la part superior de la pantalla, ens apareix un filtre que ens permet configurar quines dades volem veure. Típicament es seleccionarà el curs actual. També hi ha una casella per mostrar les substitucions que estiguin ja de baixa.

El botó cerca mostrarà les substitucions.

Generar una substitució

Per a la generació d’una substitució, simplement pitjarem el botó Nova. Els camps quedaran activats.

  • “Professor titular” cercarem la persona a substituir. Per fer-ho simplement començam a teclejar i ens apareixeran les opcions. Simplement seleccionam l’adequada.
  • “Professor substitut” cercam la persona que realitzarà la substitució. Recordar que prèviament aquesta persona, per sortir a aquest llistat ha de tenir destinació activa al centre.
  • “data d’inici” indicarà la data d’inici de la substitució.
  • “data de fi” durant el període de la substitució no l’emplenarem, només ho farem quan aquesta hagi finalitzat.
  • “Observacions” es per indicar observacions internes sobre aquesta substitució.
  • Caselles de “mostrar destinacions de baixa” ens serviran per mostrar dins els camps de professor titular / substitut destinacions que estiguin de baixa (hagin sol·licitat una excedència, jubilació, …).

Una vegada complimentades les dades, pitjarem el botó Desa. Desant la substitució, automàticament la persona substituta tendrà copiat l’horari de la persona titular. Cal recordar que els càrrecs (tutor/a, cap d’estudis, …) NO es copien, si fos el cas, s’ha d’indicar manualment.

Donar de baixa una substitució

Per donar de baixa una substitució simplement s’ha de seleccionar, editar la substitució, posar una data de fi i Desar. Així quedarà la substitució donada de baixa. Després, s’ha d’accedir a la pantalla de les destinacions dels professors, i donar de baixa la destinació, si escau.

Una opció alternativa, per fer aquestes mateixes passes, és donar de baixa la destinació (opció de menú Personal / Destinacions dels professors). En el mateix moment en què es dona de baixa la destinació es donarà de baixa, també, la substitució.