Full de cessament

Aquesta funcionalitat serà accessible des del menú Personal>>Fulls de cessament.

La primera pantalla visible serà la següent:

Després de seleccionar les dates del període del qual volem fer la recerca, es podran visualitzar tots els fulls de cessament creats pitjant el botó «Veure». A continuació apareixerà una taula resum amb els fulls de cessament realitzats:

Les files marcades amb color verd fan referència als fulls de cessament concedits, amb vermell els denegats i aquells que no tenen cap dels colors anteriors es troben pendents de començar a tramitar. Si volem imprimir varis fulls de cessament podem seleccionar les files marcant els requadres de la primera columna de la taula i clicar sobre «Imprimir seleccionats».

Crear un nou full de cessament

Per fer un nou full s’haurà de pitjar el botó «Nou» i s’obrirà la pantalla següent:

Una vegada oberta la pantalla s’hauran d’informar les següents dades:

  • Professor/a que es cessa (camp obligatori). Es podran veure els professors de baixa del centre marcant la casella Incloure professorat de baixa. Aquesta casella apareix marcada per defecte.
  • Cos i especialitat als quals pertany el professorat (camps obligatoris).
  • Data de finalització del servei (camp obligatori).
  • Motius del cessament:
    • S’haurà d’indicar un motiu de cessament.
    • Si es selecciona un dels motius amb asterisc s’haurà d’adjuntar un justificant.
    • La carrega documentació adjunta es realitzarà pitjant sobre la icona situada a la dreta de la secció Adjunta documentació. Una vegada finalitzada la carrega de documentació apareixerà a una taula resumint tots els documents adjunts. Devora cada document hi ha una creu que permetrà eliminar-lo de la taula abans de desar el full de cessament. Una vegada que el full s’hagi desat no es permetrà eliminar els documents associats però sí afegir-ne de nous. En cas de que finalment no es vulgui desar, es podrà tornar a la primera pantalla de la secció Full de Cessament pitjant la icona de la creu situat a la part superior dreta de la finestra.

Després de desar un full ens apareixerà a la taula resum de la primera pantalla i es podrà tornar a consultar clicant a sobre.

Una vegada creat un full només es podrà adjuntar documentació, no es podrà canviar l’altra informació introduïda.