Matrícula individual

Aquesta opció permet matricular l’alumnat de manera individual. A més, permet modificar, esborrar o donar de baixa una matrícula, així com fer una cerca dels alumnes matriculats en el centre.

Cal tenir present que aquesta aplicació és comuna per a tots els centres educatius i, per tant, fa feina sobre una única base de dades. Això vol dir, entre d’altres coses, que un alumne només serà introduït una sola vegada dins el sistema i a partir de llavors, les seves dades estaran a la disposició de tots els centres per poder realitzar les seves matrícules.

Cerca de l’alumnat

Per a localitzar un alumne dins el sistema s’han d’introduir algunes dades significatives dins els camps de l’apartat Alumne: número d’expedient, sexe, data de naixement, telèfon fix i mòbil, nom i llinatges, etc., per tal de localitzar-lo dins la base de dades.

Àmbits de cerca

Existeixen diferents possibilitats pel que fa al conjunt d’alumnes sobre els quals es vol fer la cerca:

  • Sobre l’alumnat matriculat durant aquest curs en el nostre centre, indicant opcionalment uns estudis.
  • Sobre l’alumnat del nostre centre independentment de si estan o no matriculats en aquest curs acadèmic.
  • Sobre tota la base de dades d’alumnat del sistema, indicant opcionalment uns estudis. (Només visible per usuaris autoritzats)

Una vegada definits els criteris de cerca, emplenant els camps corresponents, pitjar el botó Cerca.

Nota:Per tal d’evitar una sobrecàrrega de dades, el nombre d’alumnes que pot retornar una cerca s’ha limitat a 50. Això vol dir que, si els criteris de cerca indicats provoquen una llista de coincidències de més de 50 alumnes, l’aplicació mostrarà el següent missatge, obligant a l’usuari a refinar més la cerca per a reduir el nombre d’alumnes trobats. 

Si el resultat de la cerca és un nombre menor o igual, aquest es mostra a la part dreta de la pantalla que s’anomena: Llista d’alumnat.

Llista d’alumnat

Mostra la relació d’alumnes que compleixen els criteris de cerca.

A partir d’aquí, es poden consultar o modificar les dades de la matrícula d’un alumne o fer una nova matrícula si se és un usuari autoritzat.

Si s’ha fet la cerca per llinatges i/o nom i no es troba l’alumne dins el sistema, el resultat de la cerca ens torna el següent missatge:

Dins aquesta pantalla, s’ha d’escollir l’alumne desitjat de la llista fent un clic.

Llista de matrícules

Després d’haver fet el clic sobre el nom de l’alumne que volem consultar, aquesta opció mostra la relació de matrícules de l’alumne seleccionat al llarg de la seva vida acadèmica.

S’ha d’escollir una de les matrícules d’entre les que surten a la llista (en cas de voler consultar-la), o bé pitjar el botó Nova matrícula si el que es vol fer és donar d’alta una nova matrícula. (Només podran fer noves matrícules aquells centres que tenguin el permís necessari activat i els seus nous alumnes no han de passar per les oficines d’escolarització).

En tot moment, es pot tornar de la llista de matrícules a la llista d’alumnes pitjant el botó Torna a la llista d’alumnes.

CAL SABER: Per modificar o esborrar una matrícula d’un any acadèmic diferent al que es té configurat per defecte, s’ha de canviar de curs acadèmic, accedint a l’any de la matrícula que interessa modificar o esborrar.