Fitxa del professorat

Aquesta opció permet realitzar consultes i modificacions de la fitxa de qualsevol professor o professora que estigui destinat al centre.

ÍNDEX

  1. Cerca professor
  2. Dades personals
  3. Adreces
  4. Dades administratives
  5. Destinació
  6. Càrrecs i departaments
  7. Autoritzacions i perfils d’aplicació

Cerca professor

 • Filtre de dades:
  • Per localitzar un professor del centre, es poden introduir algunes dades significatives dins l’apartat de Filtre de dades, com ara el primer llinatge, el sexe o el document d’identitat, o bé teclejar només les primeres lletres o caràcters, i pitjar el botó «Cerca». Si s’activa l’opció Mostra destinacions de baixa, també us apareixerà també el professorat que hagi estat destinat però que ja sigui baixa al vostre centre.

  • El botó «Cerca» mostra el llistat del professorat destinat al centre.
  • Per accedir a la consulta i/o modificació de les dades d’un professor, s’ha d’accedir a la seva fitxa pitjant damunt el seu nom a la llista que apareix com a resultat de la cerca.

Una vegada dins la fitxa d’un/a professor/a del nostre centre, es podrà accedir a les diferents pipelles per a poder modificar la informació que contenen.

Torna a l’índex


Dades personals

Dades personals

Permet consultar i/o modificar la informació del professor/a. Desprès de pitjar el botó «Edita», s’ens permetrà modificar qualsevol dada.Des d’aquesta pantalla també és podrà afegir la foto a la fitxa.

*En les fitxes del personal que figuri de baixa no es visualitzarà el botó «Edita».

Torna a l’índex


Adreces

Adreces

 • Permet afegir una nova adreça o consultar i/o modificar les ja existents.
  • «Nou»: Habilita la pantalla per introduir les dades d’una nova adreça. Per a crear una nova adreça, s’haurà de pitjar el botó «Nou», i seguidament emplenar els camps corresponents de les dades de la nova adreça.

*Nota: En aquesta pantalla actualment disposau del botó Genera llistat de contactes estrets (a la part inferior esquerra), per facilitar les passes en cas de produir-se un positiu i dur a terme les passes del protocol covid-19.

Torna a l’índex


dades administratives

Dades administratives

Mostra totes les dades relatives a la situació administrativa del personal docent.

 • Reducció de jornada:
  • En aquesta pipella es mostra la informació referent a la reducció de jornada que pot tenir un professor al centre.
  • «Edita»: Per fer qualsevol tipus de modificació, s’ha de pitjar el botó «Edita». A continuació, s’ha de triar el motiu pel qual el professorat disposa de la reducció de jornada que apareix al menú desplegable, com per exemple la Conciliació de la vida laboral i familiar.
  • En Data d’inici s’ha d’informar sobre el començament de la reducció de jornada (es tracta d’un camp obligatori). A la Data de fi s’informa sobre la seva finalització, si és el cas. D’altra banda, es poden afegir observacions a cadascuna de les reduccions introduïdes.
  • «Afegeix»: Agrega la reducció de jornada creada.
  • «Eliminar»: Per eliminar la reducció de jornada seleccionada, pitjar damunt la creu vermella a la dreta de la reducció.

Per sortir d’aquesta pipella, s’ha de pitjar el botó «Desa» per guardar els canvis o «Cancel·la» per ignorar-los.

Torna a l’índexDestinació

Destinació

Aquesta opció només és de consulta. En aquesta pantalla es mostren les dades relatives a la destinació del professor o professora seleccionat, que en el cas de ser personal nou al centre, aquesta s’haurà prèviament introduït des de l’opció Destinacions professors.

Torna a l’índex


Càrrecs i departaments

Càrrecs i departaments

 • Aquesta pantalla mostra a quin departament pertany la persona seleccionada i els càrrecs que té o ha tingut en el centre.
  Se recomana assignar a tot el professorat de secundària al departament al que pertany. Això és obligatori fer-ho en el cas del personal que ha de tenir el càrrec de cap de departament.
  • El botó «Nou» permet donar d’alta nous càrrecs. La casella Veure històric marcada permet veure els càrrecs que ha tingut la persona en el centre.
  • Els càrrecs d’una persona tenen vigència mentre no s’introdueixi una data de fi.
  • El càrrec de director és l’únic que tindrà informats el període i la forma de nomenament.

Torna a l’índex


Autoritzacions i perfils d’aplicació

Autoritzacions i perfils d’aplicació

Els usuaris i usuàries autoritzats a entrar a aquesta pipella (membres de l’equip directiu i personal amb el perfil administratiu centre) poden donar permisos d’accés, assignar diferents tasques o parts de l’aplicació a la resta del personal del centre.

  • Per defecte, els membres de l’equip directiu, si tenen donat d’alta el càrrec en la seva fitxa personal, poden accedir a totes les opcions del menú.
  • Per defecte, el professorat que té el càrrec de tutor/a, podrà accedir a veure tota la informació relativa a l’alumnat del seu grup. No és imprescindible formar part de l’horari del grup del qual n’és tutor.
  • Per defecte, el professorat que no té cap càrrec. Podrà accedir únicament a posar notes i faltes de l’alumnat al qual quedi vinculat mitjançant l’horari.

A quines opcions del menú es pot accedir amb cada perfil?:

 • ACCÉS SEDEIB: Marcar aquest permís és un dels requisits per poder accedir a l’aplicatiu SEDEIB.
 • ADMINISTRATIU CENTRE: El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú (equivalent a l’antic “SEC”).
 • AVALUAR BATXILLERAT / AVALUAR CICLES FORMATIUS / AVALUAR CICLES FORMATIUS (ANTICS) / AVALUAR E.INICIALS / AVALUAR EOI / AVALUAR ESD / AVALUAR ESO/ESPA / AVALUAR ESPECIAL BÀSICA / AVALUAR ESPORTIUS / AVALUAR INFANTIL / AVALUAR MÒDULS / AVALUAR PENDENTS / AVALUAR PLBATX / AVALUAR PRIMÀRIA / AVALUAR PROVES ACCÉS A CF / AVALUAR PROVES ESO / AVALUAR TAVA / AVALUAR TOT: El personal del centre que tengui marcat algun d’aquests perfils podrà accedir a la pantalla d’avaluació de qualsevol curs i grup de l’ensenyament que tengui marcat, independentment de si és o no professorat del curs i grup triat. Això suposa que pot veure, modificar o afegir qualsevol valor a la pantalla d’avaluació.
 • CAP DE SECRETARIA: El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú (equivalent a l’antic “SEC”). Es pot assignar al personal que té el càrrec corresponent, tot i que aquesta persona pot tenir sense problemes el perfil Administratiu centre.
 • CONSELL ESCOLAR: Aquest permís permet accedir a les seccions disponibles per informar sobre la configuració dels Consells Escolars, resultats de les eleccions…
 • COORDINADOR PROGRAMES EOIES: Permet gestionar la informació de l’alumnat que farà les proves d’accés als EOIES. 
 • COORDINADOR DE PROGRAMES INTERNACIONALS: Aquest perfil permet accedir a matricular l’alumnat del centre acollit a programes internacionals indicant quines matèries fan en quins idiomes. Es reserva a la persona del centre que hagi de fer les tasques relatives als programes internacionals. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja es tenen per defecte.
 • ENVIAMENT DE NOTIFICACIONS: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà enviar notificacions a l’alumnat de qualsevol curs i grup, independentment de si és o no professorat del curs i grup triat, sempre que aquest tengui els permisos necessaris donats d’alta a la seva fitxa personal. A més, podrà enviar notificacions als pares i mares, al professorat i al personal no docent. També podrà enviar els missatges de faltes d’assistència que prèviament s’hagin generat. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja es tenen per defecte.
 • FALTES D’ASSISTÈNCIA DE TOT L’ALUMNAT DEL CENTRE:El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà posar faltes a l’alumnat de qualsevol curs i grup , independentment de si és o no professorat del curs i grup triat a qualsevol de les opcions de control d’assistència.
 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil tendrà accés a l’aplicació FORCET, inclosa dins el GestIB, que és la que permet gestionar tota la informació relativa a les pràctiques en empreses de l’alumnat que està matriculat en algun mòdul o matèria que condueixi a fer les estades en empreses.
 • GESTIÓ D’ACTIVITATS DE TOT L’ALUMNAT DEL CENTRE: Dóna accés a la secció d’activitats de qualsevol matèria i alumne independentment del càrrec de la persona i la seva assignació horària o de matèries.
 • GESTIÓ D’AUTORITZACIONS I CIRCULARS DE LES FAMÍLIES: El personal del centre amb aquest permís podrà crear i gestionar autoritzacions dirigides a les famílies de qualsevol alumne del centre, independentment de que la persona no tingui hores assignades al grup d’aquest.
 • GESTIÓ DE L’INVENTARI: Permet generar elements nous per l’inventari del centre.
 • GESTIÓ DE MARCATGES: Aquesta opció dona permisos per a gestionar els marcatges del personal. Inicialment ja és disponible per a l’equip directiu. 
 • GESTIÓ DE QÜESTIONARIS: Amb aquest permís es poden crear qüestionaris dins la secció Personal>Qüestionaris.
 • GESTIÓ OBSERVACIONS DEL QUADERN DEL PROFESSOR/A: Permet crear observacions genèriques per a que siguin visibles a l’apartat Observacions del quadern del professorat.
 • LLIBRES DE TEXT: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà gestionar la relació de llibres de text corresponent als diferents cursos.
 • MATRICULAR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà matricular a l’alumnat en qualsevol curs i grup o accedir a qualsevol de les opcions del menú relatives al procés de matrícula. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja es tenen per defecte.
 • ORIENTADOR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure i treure llistes relatives a les dades NESE de qualsevol alumne/a del centre. Es recomana deixar aquest perfil només per a les persones que ocipin el càrrec d’orientador/a del centre.
 • PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure totes les opcions del menú llibres i treure les llistes corresponents. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja es tenen per defecte.
 • SANCIONS ALUMNAT (Administrar): El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà fer les mateixes tasques que el cap d’estudis, per tant podrà configurar les sancions, valorar i fer el seguiment de les sancions.
 • SOL·LICITUDS DE MOBILIARI/EQUIPAMENT: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a la gestió de peticions de mobiliari o equipament des de l’opció de menú Centre>Sol·licituds de mobiliari/equipament. Aquest permís està pensat per assignar-lo en primera instància als caps de departament.
 • TASQUES D’ESCOLARITZACIÓ: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure les opcions del menú Escolarització per poder dur a terme totes les tasques relacionades amb aquest procés tenint en compte les instruccions donades pel servei d’escolarització en el seu moment. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.
 • AQUEST USUARI NOMÉS POT FER MARCATGES:

NOTA: Tota la gestió de permisos (consultar, modificar, afegir, eliminar) és pot fer forma més ràpida i àgil des de l’opció del menú principal Personal Centre>Gestió de permisos

En aquesta pantalla també s’indica si la persona seleccionada autoritza a rebre missatges al mòbil o a una adreça de correu electrònic.

El personal del centre que tengui accés a aquesta pantalla també podrà donar de baixa l’accés al programa de la persona que hagi triat prèviament. Aquesta baixa implica que el personal que tengui data de baixa a la seva fitxa no podrà accedir més al programa mentre estigui destinat en aquest centre o no s’esborri la data de baixa.

Torna a l’índex