Calendari d’activitats dels alumnes (exàmens, deures, sortides…)

Una operativa molt interessant del Gestib és la gestió de les activitats dels alumnes. Es pot accedir amb el punt de menú Alumnat -> Activitats. Aquesta operativa està pensada per a què cada mestre o professor anoti les distintes activitats que puguin tenir els alumnes. Aquestes activitats poden ser tasques, exàmens, sortides escolars, tallers, … Aquestes activitats surten a un calendari i els mestres poden consultar les activitats que altres mestres han inserit. Les activitats es poden donar d’alta a nivell de grup (si el mestre és tutor) o a nivell de matèria (el mestre imparteix aquesta matèria al grup).

Aquesta operativa té uns avantatges molts grans:

  • Els mestres poden veure les activitats que tenen posades un grup determinat. Així, poden consultar si ja tenen molts de deures per un dia determinat, si tenen molts d’exàmens (en cas de voler posar-ne un), si tenen excursió un dia determinat, … i així poder planificar millor l’encàrrec de feina o la realització de proves (per no solapar-ne moltes el mateix dia).
  • Els pares poden consultar aquestes activitats a la web de famílies (punt de menú de ‘Calendari, horari i tasques’ -> ‘Tasques i activitats’. Així els pares poden saber quins deures, exàmens, sortides, etc. tenen els seus fills. Els alumnes que tenen usuari de la web de famílies també poden consultar aquesta informació. Aquesta gestió vendria a substituir l’agenda dels alumnes, perquè ja ho tendrien tot informat a la web d’alumnes, i tant ells com els alumnes ho poden consultar en qualsevol moment.