Quadern del professor – compartir full amb tots els centres

En el quadern del professor, a l’hora de crear fulls al nostre quadern, es pot compartir a nivell personal, del mateix centre, i ara també per tots els demés centres de la comunitat educativa. Si creis que un full vostre pot ser d’interès per altres centres, compartiu-lo a nivell general i així podrà ser emprat com a base.

Per a poder emprar aquest full, a l’hora de crear un full nou es pot triar l’estructura d’un full existent. Hi ha 3 categories: personal (fulls de la pròpia persona), centre (d’altres professors del centre), general (qualsevol persona de la comunitat educativa).