Agrupaments de persones

Introducció

Des de l’opció de menú Centre / Agrupaments de persones es poden gestionar agrupaments de persones relacionades amb el centre.

Els agrupaments es poden fer servir, entre d’altres coses, per enviar circulars a un determinat grup de persones, afegir al quadern del professor els alumnes d’un determinat agrupament, etc.

Crea nou agrupament

Al accedir a la pantalla d’Agrupament de persones tenim un selector d’agrupament. Els botons de Cerca, Edita Agrupament i Nou Agrupament. S’ha de pitjar el botó de Nou Agrupament i apareixerà la següent pantalla modal:

S’ha d’emplenar el camp del formulari Nom (obligatori) i pitjar el botó Desa per crear un nou agrupament o Cancel·la per desfer l’acció.

Agrupament seleccionat, es pot cercar les persones associades o editar l’agrupament

Modifica Agrupament

Una vegada creat el nou agrupament es pot seleccionar per fer una cerca o editar l’agrupament. S’ha de pitjar Edita Agrupament per modificar o esborrar el mateix:

Pantalla per modificar el nom de l’agrupament del centre o esborrar-lo

Cerca agrupament persones

Taula de les persones que pertanyen a l’agrupament que son part del centre

Una vegada creat el nou agrupament es pot pitjar el botó Cerca per visualitzar una taula on es veuran les persones associades a aquest agrupament. A més a més, es poden veure dos botons més: Elimina persona Agrupament i Afegir persona a l’agrupament.

Afegir persona a l’agrupament

S’ha de pitjar Afegir persona a l’agrupamentper tal de que aparegui una pantalla de cerca de les persones associades al centre:

Pipella d’alumnes amb filtre de cerca per grup del centre. Genera taula paginada amb possibilitat de filtrar el contingut de la taula

A continuació apareixen quatre pipelles, Alumnes i Tutors que tenen un filtre de cerca per grup del centre per fer més fàcil la funcionalitat. Les pipelles de Personal docent i Personal no docent mostren totes les persones del centre que tenen aquesta tipologia.
Cada taula mostra el nom complet de la persona, i a l’esquerra apareix un checkbox, o casella de selecció, per poder afegir la persona seleccionada a l’agrupament. S’ha de pitjar aquesta casella i després el botó Desa. Es poden seleccionar múltiples caselles a la vegada. La casella de la capçalera de la taula selecciona tots el elements que es veuen a la taula, però no tots els elements que té la cerca.
Si s’han seleccionat persones d’una pipella, s’han de desar o des-seleccionar per canviar a altres pipelles.

Eliminar persona de l’agrupament

Per eliminar una persona de l’agrupament s’ha de fer una cerca de l’agrupament en qüestió i veure el resultat. Una vegada s’ha obtingut el resultat de les persones associades a l’agrupament es selecciona la casella que té el nom de la persona a la seva esquerra i es pitja el botó Elimina persona agrupament.

Agrupaments de Conselleria

Existeixen agrupament que son creats per la Conselleria amb una operativa específica. Aquest tipus d’agrupament son diferenciats al selector d’agrupament pel seu estil de text en negreta i amb la paraula (Conselleria) al final del nom del mateix.
Aquests agrupaments no es poden editar per part del centre. El centre pot afegir i eliminar persones associades a aquest agrupament relatiu al seu centre.