FAQ Marcatges

Què em convé més, configurar el marcatge amb usuari-clau o amb una llista?

Depèn del que vulgueu fer. Per llista és més fàcil per als usuaris perquè únicament han de pitjar un botó a un ordinador, i no han de posar l’usuari i clau i es perd autenticitat, ja que qualsevol pot pitjar per un altre. Una possibilitat és que ho faci una persona de confiança concreta (cap d’estudis, conserge o persona de secretaria davant la presència de l’usuari). Es recomana utilitzar l’opció amb usuari i clau sempre que estigui ben configurades les IPs de les qual es pot marcar.

Puc marcar amb el mòbil?

Si el mòbil es connecta amb una IP permesa a la configuració, sí. El que recomanam és posar com a configurades les IP de xarxa de tot el centre (ordinadors de sobretaula i wifi) amb la seva màscara, i així qualsevol usuari podrà fitxar amb usuari i clau des de qualsevol ordinador del centre, i també des del seu mòbil si es connecta a la wifi del cel centre.

Puc emprar l’aplicació del mòbil per fitxar?

Sí, sempre que s’hagi configurat la IP del wifi del centre i s’hi estigui connectat. Es pot davallar l’aplicació del Gestib del Play Store d’Android i en obrir-la apareixerà a la pantalla principal el botó per marcar entrada.

I si tenc un iPhone? o un iPad?

És ben igual que amb Android, és a dir, si estam connectats a la wifi del centre i entram al Gestib amb un navegador, podrem fitxar. Hem de dir que estam desenvolupant l’aplicació per a iOS i esperam en breu tenir-la disponible a l’Apple Store.

I si els mestres no poden fitxar per algun motiu (oblid, sistema caigut,etc)?

En cas que per algun motiu no s’hagi pogut fitxar, ja sigui perquè el Gestib no estigui disponible per fitxar (caiguda del sistema, problemes de xarxa, problemes elèctrics, etc) o el docent s’hagi oblidat, s’ha de continuar amb l’horari de classes, i quan el sistema s’hagi restablert o quan hi pensi, hauran de fer una sol·licitud de marcatge diferit al Gestib (veure instruccions a l’entrada explicativa). Posteriorment l’equip directiu validarà aquesta sol·licitud. El mestre indicarà a la sol·licitud la data i hora d’entrada o sortida en què s’ha produït aquesta i el motiu pel qual no ha pogut marcar i l’equip directiu ho haurà de validar.

Tenc un professor que va a distintes seus que no són el propi centre, com pot marcar?

En cas de què siguin seus concretes i habituals, es poden afegir les IPs d’aquestes seus, així el docent podrà fitxar des d’aquestes. Si no és una seu habitual o no es pot configurar la IP pel motiu que sigui, el docent pot fer una sol·licitud de marcatge diferit i l’equip directiu li autoritzarà.

Com afecta el marcatge a les guàrdies?

A la gestió de substitucions (Alumnat / Control d’assistència / Cobriment de classes per professorat de guàrdia) per sessió podem veure quin dels professors que tenen hora lectiva aquella sessió no ha fet marcatge i on havia de donar classe i a quin grup. Així aquest haurà de ser substituït.

I si un professor deixa de tenir un horari lectiu?

En cas de què l’horari del professor sigui diferent del seu habitual en alguna temporada del curs (per exemple, professors de cicles que a partir de març l’alumnat passa a fer les FCT), s’ha de modificar l’horari del professor i adaptar-lo a la nova situació.

Com puc configurar les IPs de les quals puc fer el marcatge?

A la pantalla de gestió de marcatges, pipella de configuració, pots afegir les IPs concretes o les adreces de xarxa que considereu adients. Recomanam parlar amb el coordinador TIC del centre ja que coneix les adreces IPs de la xarxa del centre o d’ordinadors concrets. Una IP té un format de 4 nombres entre 0 i 255 separat per punts, i identifica unívocament un element dins una xarxa informàtica. La màscara és la que determina si és una xarxa o una IP concreta. Una màscara per un ordinador concret és 255.255.255.255. A la mateixa pantalla de configuració d’IP vos diu quin rang d’adreces abarca la IP i màscara que heu introduït. També hi ha la utilitat d’afegir la IP de l’ordinador del qual s’està accedint.

Com puc afegir la wifi del centre?

Si el centre ja està a escoles connectades, el més senzill és que una persona amb permisos de configuració de marcatges es connecti a la wifi del centre amb el mòbil, obri el Gestib amb el navegador del mòbil, i accedeixi a la configuració de marcatges. Allà ha d’anar a la configuració -> IPs permeses, i afegir directament la IP amb la que arriba. Ha de ser la IP 10.219.215.1, si no ho és, no és aquest cas.

Si el centre no està a escoles connectades, ha de posar el rang d’IPs que li assigna la wifi, indicant la IP de xarxa i la màscara pertinent. Aquesta informació en principi l’ha de conèixer el coordinador TIC. Si es té dubtes, demanau-ho al servei d’innovació educativa per tal de saber aquesta informació (IP de la xarxa WIFI i la seva màscara).

He de sortir del centre. Com ho he de fer?

Quan un professor no és al centre durant el seu horari de permanència per realitzar una activitat del centre (sortides, viatges d’estudis, reunions de coordinació) no es consideren faltes d’assistència. Únicament ha de fer el marcatge “d’extraescolar” el moment en què se’n va del centre (perquè el GESTIB pugui indicar que cal substituir-lo les hores que té un grup assignat i no hi és). Si torna ha de tornar ha de marcar l’entrada (i ja no caldrà substituir-lo) i en anar-se’n, la sortida.

Quina part del meu horari recull el sistema de marcatges?

El programa de marcatges recull únicament la part de la jornada en què s’ha de ser obligatòriament al centre, és a dir: 28 períodes a secundària i 30 h a primària. Aquest és l’horari oficial dels docents, que és el que s’introdueix al GESTIB i que accepta i signa cada professor.

La jornada dels mestres i professors és de 37,5 h setmanals, la mateixa que la de tots els funcionaris de la Comunitat Autònoma. D’aquestes són de permanència obligada 26 h (28 períodes de 55  minuts) a secundària (més 4 h per als professors de secundària dedicades a les reunions d’equips docents, reunions de claustre i altres activitats en el centre degudament programades i verificables, si bé no sotmeses necessàriament a horari fix)  i 30 h a primària. Les 7,5 hores restants, fins a completar la jornada laboral, són per a activitats relacionades amb la docència i la formació permanent i no cal que es facin al centre.

He registrar l’entrada i la sortida del centre obligatòriament amb el meu mòbil?

El sistema permet tres mètodes de marcatge: des de qualsevol ordinador amb l’usuari i la contrasenya del GESTIB; amb una llista de professorat en un únic ordinador en la qual cadascú registra l’entrada i la sortida; i amb el mòbil personal a partir de la wifi del centre. No es pot obligar a ningú a fer el marcatge amb el seu mòbil, aquesta opció és voluntària i s’ha posat a disposició dels usuaris per poder tenir l’opció d’agilitzar el marcatge.

Què passa amb les sessions que apareixen a l’horari en què la presencia al centre no és obligada?

Hi ha algunes sessions que apareixen a l’horari dels docents en què la permanència no és obligada i que s’han de tenir en compte per al còmput d’hores setmanals, però que no s’han de fer al centre -compensació d’hores lectives (CHL), les sessions dels majors de 55 anys complementàries (que no substitueixen activitats lectives), la sessió setmanal dels representants del consell escolar del centre- Per això es pot marcar després de l’hora assignada (si són a primera hora) o abans (si són a darrera hora).

Què passa si el centre està situat en dos edificis diferents?

L’equip directiu ha de configurar el sistema de marcatges de tal manera que es pugui fer el marcatge des dels dos edificis, afegint les IPs de la xarxa d’ambdós centres.

Es pot compensar l’excés d’hores complementàries d’un dia amb hores complementàries d’un altre dia?

Sí, el sistema permet als equips directius la mateixa flexibilitat que hi ha hagut fins ara.

És obligatori fitxar abans de l’inici del meu horari?

No es pot obligar a ningú a marcar amb un marge abans o després del seu horari. Cada professor ha de marcar cobrint les sessions presencials del seu horari.

Què hem de fer amb les sessions d’FCT (formació en centres de treball)?

S’ha de fer el mateix que s’ha fet fins ara. Abans del períodes de pràctiques dels alumnes, si tenen reunions o visites concertades han d’avisar l’equip directiu (poden fer una sol·licitud d’absència i indicar el motiu) i marcar l’entrada en tornar (si les tenen a primeres hores) o abans de partir (si les tenen les darreres hores). Durant el període de practiques dels alumnes, l’equip directiu ha de canviar l’horari del GESTIB i les ha de considerar sessions de l’horari en què la presencia no és obligada.

Què passa amb les guàrdies de pati que estan situades a l’horari a l’inici o al final de l’horari del docent de secundària?

El mateix que s’ha fet fins ara, l’equip directiu les ha de tenir en compte al còmput total d’hores però són hores de permanència no obligada (són hores de compensació per guàrdia de pati), el docent pot marcar l’entrada després de la sessió (si la té a primera hora) o abans de la sessió (si la té a darrera hora).

Ha de fitxar el personal no docent d’un centre?

Sí, sempre que aquest personal sigui pagat per l’administració. Si està contractat a una altra empresa, és aquesta que ha de vetllar el compliment de l’horari i registrar la seva jornada laboral.

Com ho puc fer perquè fitxi el personal no docent?

Primer de tot s’ha de destinar al centre com a personal no docent, i posar les dades i horari del treballador. Important revisar si al llistat de permisos ha de tenir NOMÉS MARCATGES, ja que en cas contrari podria tenir accés a informació que no hauria de tenir (personal de neteja).

Una vegada destinat al centre al Gestib, s’ha de donar d’alta al SEU aquesta persona (marcant el checkbox ‘Accés al Gestib’). Així, aquesta ja podrà entrar al Gestib a fer marcatges.