Seguiment del control d’assistència de l’alumnat (per sessió)

S’ha creat una nova funcionalitat per poder fer un seguiment de l’assistència de l’alumnat a les distintes sessions horàries així com per saber fàcilment si s’ha passat llista o no a les diferents sessions. Aquesta utilitat només és per aquells estudis en què el control d’assistència de l’alumnat es fa per sessió horària (no serveix per aquells estudis en que es fa per dia com, per exemple, infantil i primària).

Hi podeu accedir des del menú “Alumnat / Control d’assistència / Seguiment del control d’assistència de l’alumnat (per sessió)”. Aquesta opció de menú mostra una pantalla on s’indica, per a cada una de les sessions horàries, si s’ha passat llista o no i, en cada cas, el nombre d’alumnes que han d’assistir a la sessió, el nombre real d’alumnes que hi han assistit, el nombre de faltes d’assistència (justificades i no justificades) i el nombre de retards (justificats i no justificats). Com a informació addicional també es mostra l’aula on s’imparteix cada sessió, la matèria impartida i el professorat.

Les files en color verd indiquen aquelles sessions en que s’ha passat llista completament. Les de color taronja indiquen aquelles sessions en que falta alguna dada per acabar de passar llista. Finalment, les de color vermell, indiquen aquelles sessions en que no s’ha començat a passar llista. En el filtre superior de la pantalla es pot escollir quins d’aquests colors es volen veure en el llistat de sessions per així poder interpretar els resultats de la manera més convenient.