Sol·licitud de permisos i llicències

Aquesta nova funcionalitat permet, per una banda, al professorat sol·licitar permisos i llicències i justificar absències imprevistes, i, per l’altra, a l’equip directiu gestionar aquestes sol·licituds i justificacions.

*En aquests moments aquestes sol·licituds afecten només als permisos que concedeix la Direcció del centre, encara que està previst poder sol·licitar pròximament també els permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent.

1. Sol·licitud de permisos i llicències

S’hi pot accedir des de l’opció de menú Personal / Sol·licitud de permisos i llicències, i està destinada al personal docent. En aquesta pantalla trobam dues pestanyes que veurem amb més detall a continuació.

1.1. Pipella per sol·licitar permisos: Sol·licitud d’absències.

En aquesta primera pestanya podrem realitzar sol·licituds de permisos i llicències, així com veure el detall i l’estat de les diferents sol·licituds fetes. D’aquesta manera si sabem que un dia o durant un interval del dia no anirem al centre, podem fer la sol·licitud per endavant.

En entrar a la pantalla corresponent trobam un filtre de cerca, que permet cercar sol·licituds que ja hem fet, a més de poder veure el seu estat i fer noves sol·licituds.

Si pitjam sobre el botó “Nova sol·licitud”, ens apareix un formulari per emplenar la nova sol·licitud, on podem informar:

 • El permis que sol·licitam (per ara un dels permisos que concedeix la Direcció del centre).
 • Estat: aquí podem triar entre “Sol·licitada, pendent de justificar” si tenim una convocatòria o una cita, o “Sol·licitada, adjuntat justificant”, per adjuntar la justificació corresponent.
 • Indicar si deixam les sessions cobertes, és a dir, si deixam material per als alumnes de les sessions a les quals no assistirem, i unes observacions on podem indicar el que volem sobre aquestes sessions cobertes, per exemple exercicis que s’han de fer, activitats que deixam, etc.
 • Dates i hores d’inici i fi.
 • Observacions sobre aquesta sol·licitud.
 • Adjuntar diferents documents.

Aquestes sol·licituds es podran modificar o eliminar mentre l’estat sigui un dels “Sol·licitada”. Si per al contrari la sol·licitud ja es troba acceptada o denegada, únicament es podran modificar les observacions sobre les sessions cobertes i afegir nous documents adjunts.

Com hem dit, quan una d’aquesta sol·licituds ja ha estat acceptada o denegada podrem veure les observacions que hagi indicat la persona que ha resolt la sol·licitud i si a partir d’aquesta sol·licitud s’han generat absències justificades o no. Vegem a continuació un exemple d’una sol·licitud acceptada de la qual s’han generat dues absències justificades.

1.2. Pestanya justificació d’absències

Aquesta pestanya la utilitzarem en el cas que tinguem absències sense justificar per poder crear una sol·licitud per justificar aquestes absències. Així trobam un cercador per veure les absències no justificades que tenim. Si en tenim, podem seleccionar les que volem justificar.

En la següent captura podem veure que surten tres absències sense justificar.

Les podem seleccionar i crear una nova sol·licitud per justificar aquestes tres absències si cliquem sobre el botó “Sol·licitar justificació”. Ens apareix un formulari igual que el que hem vist abans, i on sortiran ja associades les tres absències.

Una vegada desada la sol·licitud, aquesta serà visible i editable des de la primera pestanya, tal com la resta de sol·licituds.

2. Gestió de sol·licitud d’absències

Els equips directius podran gestionar les sol·licituds des de la pantalla ja existent d’absències del professorat que trobam a Personal / Absències de professorat. En aquesta pantalla veurem que s’ha afegit una nova pestanya anomenada “Sol·licituds de permisos”. En aquesta nova pestanya podrem veure i gestionar les diferents sol·licituds. En entrar veiem que podem filtrar per un rang de dates i pels diferents estats que poden tenir les sol·licituds.

En clicar sobre una de les sol·licituds podrem veure els detalls de cadascuna. A més es podrà modificar la sol·licitud i, si és el cas, gestionar també les absències que aquest permís o llicència pugui generar.

 • Canvis en la sol·licitud. En la sol·licitud, com a gestors, el que podem fer es canviar l’estat de la sol·licitud i afegir unes observacions sobre la seva resolució (aquestes seran visibles per la persona que ho ha sol·licitat).
 • Gestió de les absències. Independentment dels canvis que feim a la sol·licitud, com puguin ser acceptar-la o denegar-la, es facilita des d’aquesta sol·licitud poder gestionar les absències que aquest permís pot gestionar o pot tenir associades. Així podrem fer:
  • Generar absències: a partir de la informació de la sol·licitud, generar les absències amb les dates i el motiu que pertoqui.
  • Esborrar absències: esborrar totes les absències associades a una sol·licitud.
  • Justificar les absències: en el cas en que les absències són no justificades, es dóna la possibilitat de justificar-les canviant el motiu de les absències per un motiu justificat.

Veim a continuació un parell d’exemples

Hem acceptat o denegat una sol·licitud i volem generar les absències. En clicar sobre el botó “Genera absències” ens surt la mateixa pantalla de generar absències amb les dades corresponents a la sol·licitud (motiu, dates, coberta) encara que aquestes dades es poden modificar.

Es generen les absències corresponents i aquestes queden associades a la sol·licitud i seran visibles per la persona que ha fet la sol·licitud.