Tramitació de les baixes d’ofici

S’ha publicat al Gestib la funcionalitat per tramitar la baixa d’ofici d’alumnes dels cicles formatius al menú Alumnat -> Control d’assistència -> Baixa d’ofici.

Important: Per poder iniciar la sol·licitud de Baixa d’ofici, cal que s’hagi creat l’avaluació ordinària pel grup en concret, dins Centre -> Fitxa Centre -> Avaluació

A la primera pantalla es mostra un llistat dels alumnes amb les matèries que cursen, les dades d’absència fins el dia d’avui i els tràmits que tenen iniciats. Les dades d’absència es mostren destacades en vermell si han superat el 12% del total de la matèria.

Llistat d’alumnes amb indicació de absències per cada mòdul i estat dels tràmits iniciats

Els tutors dels alumnes així com l’equip directiu poden iniciar nous tràmits. Un tràmit és per un sòl alumne i s’inicia seleccionant les matèries que afectarà i prement el botó “Iniciar”.

A l’hora d’introduir la informació relacionada amb l’inici d’un procediment de baixa d’ofici dins el GestIB s’ha de tenir en compte el següent:

  • L’inici del tràmit de baixa d’ofici el pot fer el tutor, el cap d’estudis o el cap de secretaria.
  • El segon pas l’ha realitzar el cap d’estudis validant l’acció des de la mateixa opció de menú (Alumnat / Control d’assistència / Baixes d’ofici) i seleccionant al mateix alumne.
  • No s’envien avisos a través del GestIB a la resta de professorat implicat en la tramitació d’aquest procediment de baixa d’ofici.
  • A través de l’aplicació GestIB no es pot dur a terme la comunicació amb l’alumne.

Els tràmits passen per una sèrie d’estats fins arribar a l’estat final, a on es dóna de baixa d’ofici la matèria i s’elimina l’horari de l’alumne per aquesta matèria.

Detall de l’estat de tramitació d’una sol·licitud de baixa d’ofici