Càlcul de la nota d’una rúbrica

Per explicar el càlcul de la nota d’una rúbrica, emprarem el següent exemple:

Es crea una rúbrica amb 5 conceptes de 4 nivells cadascun d’ells. Els percentatges assignats a cadascun dels conceptes són: Salutació i acomiadament (30%), Fluïdesa (30%), Entonació (20%), Vocabulari (10%) i Temps (10%). Els respectius pesos assignats a cada nivell són: 3, 2, 1 i 0. En la següent imatge es pot comprovar aquesta configuració:

Els nivells que apareixen en color blau, són els que s’han seleccionat per qualificar el concepte corresponent en cada cas. Una vegada qualificats tots els conceptes, la nota es calcula amb la següent fórmula:

En la fórmula anterior s’han resaltat amb requadres de diferents colors els nombres relacionats amb el concepte 2 (Fluïdesa). El significat de cada requadre és el següent:  

Amb la resta de conceptes de la rúbrica, es procedeix de la mateixa manera.

Important: quan empram percentatges als conceptes per valorar-ne uns més que als altres, convé que els pesos dels nivells d’aquests conceptes siguin tots els mateixos (com a l’exemple anterior). En cas contrari, si diferents conceptes amb percentatges determinats tenen pesos diferents, la nota resultant pot diferir del que a priori vol l’usuari.