Permisos i llicències de la Direcció General de Personal Docent

.

Teniu a la vostra disposició la sol·licitud de permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent. El personal docent dels centres ja poden fer aquestes sol·licituds pel Gestib i no haver d’entregar documentació en paper. Per fer-ho, heu d’accedir al punt de menú Personal -> Sol·licitud de permisos i llicències, i apareix un nou botó per sol·licitar aquest tipus de permisos.

Una vegada pitjam aquest botó, apareix una pantalla per donar d’alta les dades del permís.

Informació important:

  • La data d’inici del permís farà carregar el llistat de destinacions, ja que depèn d’aquesta data el saber quina serà la destinació del professor (es poden sol·licitar permisos a futur a centres distints del que està actualment destinat el professor). Aquesta destinació no es pot modificar perquè és obtinguda de la Direcció General.
  • El motiu del permís, que després definirà quins documents obligatoris s’han de presentar en la sol·licitud.
  • Es poden indicar unes observacions que seran llegides pel servei corresponent de la Conselleria.

Una vegada desada la sol·licitud, es pot deixar oberta per acabar-la en un altre moment, o bé enviar-la a la DG de Personal Docent per a què sigui tramitada. Es podrà enviar sempre que s’hagin emplenat totes les dades i documents obligatoris.

Quan hem enviat la sol·licitud, podem veure l’estat de la mateixa al llistat de sol·licituds de la mateixa pantalla.


La DG de Personal Docent la pot acceptar, denegar (amb unes possibles observacions), o bé pot tornar a l’estat d’oberta per a què l’interessat pugui subsanar deficiències (documents que no es veuen bé, falta d’informació, etc).

Alguns d’aquests tipus de permisos han de menester el vist i plau del Director del Centre. Això està contemplat i l’usuari veurà que en lloc d’enviar la sol·licitud a la Direcció General s’envia al Director.

Una vegada el Director del Centre dóna el seu vist i plau, ho envia a la Direcció General.