Sortides escolars visibles a la web de famílies

A partir de la versió 17.00 del Gestib ja podeu indicar si les sortides escolars i activitats complementàries que donau d’alta a Centre / Autorització d’activitats complementàries / Centre / Autorització de sortides escolars voleu que siguin visibles a la web de famílies (es visualitzaran una vegada siguin aprovades, abans no). Es pot decidir si vol que surti a la web de famílies amb el checkbox que surt quan donam d’alta la sortida, tal com podem veure a la imatge següent. Així, tots els alumnes afectats per la sortida veuran a la seva web de famílies la sortida al calendari d’activitats.

També a la secció d’Alumnat -> Activitats, des la versió 17.00 ja podeu indicar si les activitats donades d’alta voleu que apareixin o no a la web de famílies dels alumnes que siguin afectats per aquestes activitats. Fins ara aquestes activitats eren sempre i per defecte visibles. Ara ja podeu decidir si voleu que es vegin o siguin de caire intern. Això ho indicau quan doneu d’alta l’activitat, mitjançant un checkbox que per defecte indica que serà visible.