Gestió d’activitats

Aquesta pantalla gestiona les activitats i mostra un llistat i un calendari amb les activitas i opcionalment les sortides escolars i activitats complementàries del grup del filtre

Tipus de activitats gestionades:

A la pestanya de gestió es mostra un calendari amb les activitats i sortides trobades a més a més d’altres informacions relatives a avaluacions i festius.

Activitat tutor: Pestanya activa únicament si el usuari és tutor del grup seleccionat. El tutor és l’únic que pot crear o esborrar activitats tipus tutor del seu grup.

Activitat matèria : Pestanya activa únicament si el usuari imparteix matèreies al grup seleccionat El professor és l’únic que pot crear o esborrar activitats tipus materia del seu grup i matèria impartida al grup

Activitat centre: Pestanya activa únicament si el usuari té el perfil de aplicació ” GESTIÓ D’ACTIVITATS DE TOT L’ALUMNAT DEL CENTRE” que es defineix al menú “Personal / Fitxa del professor” . Aquest perfil no pot gestionar activitats tipus tutor o matèria.

Aquestes activitats de centre són aplicables únicament al grup seleccionat, a tot el curs del grup seleccionat, a tot el ensenyament del grup seleccionat o a tot el centre.

Mostra totes les activitats , sortides i activitats complementàries del grup durant el curs acadèmic