Confecció de tribunals

S’ha habilitat una funcionalitat per confeccionar els tribunals de les proves d’accés a cicles formatius.

Es podrà accedir amb l’opció de menú: Alumnat → Proves d’accés a CF → Confecció de tribunals

Per procedir a la confecció del tribunal s’ha de triar el tipus de prova i una opció d’accés. Després s’ha de continuar afegint el president i un o més membres del tribunal, que podran ser vocals, col·laboradors o secretaris.

Els components del tribunal es podran elegir bé d’entre la llista del personal del centre o bé cercant personal extern indicant el seu DNI i llinatges.

Per a cada membre del tribunal se podran marcar les matèries amb les que estigui relacionat.

Per acabar s’haurà d’introduir la informació per a l’acta de constitució de la Comissió Avaluadora.