Equivalències entre qualificacions en el quadern del professorat

Les equivalències poden ser de dos tipus:

  1. Entre qualificacions de tipus qualitatiu i nota numèrica:

  2. Entre nota numèrica i qualificacions de tipus qualitatiu:

A continuació es mostra un exemple de cada tipus.

  1. Exemple d’equivalència entre qualificacions de tipus qualitatiu i nota numèrica:

Una columna del quadern del professor es pot configurar perquè la nota de cada alumne es calculi automàticament a partir de les notes introduïdes en altres columnes. Per fer-ho s’ha d’indicar que aquesta columna és calculada:

Les columnes que es fan servir en el càlcul d’aquesta nota no necessàriament han de ser de tipus numèric, sinó que poden ser notes de tipus qualitatiu. D’aquesta manera, es pot crear un quadern com el que apareix a continuació:

 

En aquest cas es tracta del càlcul d’una mitjana ponderada a partir de tres columnes amb tipus de qualificacions diferents:

  • la columna anomenada flexibilitat és de tipus Grau.
  • la columna anomenada velocitat és de tipus Ritme.
  • la columna anomenada força és de tipus Nota (de 0 a 10).

Per tal de configurar el tipus de qualificació que s’empra en cada columna s’ha d’accedir a la configuració de la mateixa clicant a la icona amb forma de clau anglesa () que apareix a la capçalera. Dins aquesta pantalla de configuració, s’ha d’indicar el tipus de qualificació en el camp Tipus:

El càlcul de la nota es fa assignant a cada ítem de qualificació de tipus qualitatiu la seva equivalent nota numèrica, tal com s’indica a l’inici d’aquesta entrada. En aquest cas a la qualificació Molt li correspon un 10 i a la qualificació Ràpid li correspon un 8. A la nota numèrica se li assigna el mateix valor, és a dir, un 7 en aquest cas. Això es pot veure en la imatge següent:

2. Exemple d’equivalència entre nota numèrica i qualificacions de tipus qualitatiu:

S’ha creat una columna que calcula la nota a partir de la mitjana de les qualificacions introduïdes en les columnes Prova 1 i Prova 2. A més, s’ha configurat aquesta columna indicant que la qualificació sigui del tipus Previsió d’aprovar/suspendre:

Les columnes Prova 1 i Prova 2 s’han configurat amb el tipus de qualificació Nota (de 0 a 10), i per tant, en cada columna s’indicarà una nota numèrica. A l’hora de realitzar el càlcul de la nota, es tenen en compte les següents equivalències: