Manteniment de la informació relativa a la pàtria potestat, custòdia i accés al progrés d’aprenentatge de l’alumnat dins el GestIB

En compliment de la Resolució del conseller d´Educació i Cultura de dia 18 de maig sobre la informació als pares i les mares separats o divorciats en relació al progrés d’aprenentatge i integració socioeducativa dels seus fills (BOIB 80/2005), s’ha afegit dins la fitxa de l’alumnat la possibilitat d’indicar que un pare/mare/tutor legal disposa de la custòdia o l’accés al progrés d’aprenentatge d’un alumne.
Per a dur a terme el manteniment d’aquesta informació s’hauran de realitzar les següents accions dins el programari GestIB:

 

 1. Accedir a l’opció de menú Alumnat / Fitxa de l’alumne/a.
 2. Cercar a un alumne i accedir dins la seva fitxa.
 3. Accedir a la pestanya Tutors.
 4. Seleccionar un tutor.
  En el moment en què es realitza aquesta acció apareix la casella, ja existent fins ara, corresponent a la Pàtria Potestat, la corresponent a la Custòdia, i la de l’Accés al procés d’aprenentatge, tal i com es mostra en la captura de pantalla següent:

     5. Finalment, s’han de marcar les caselles que correspongui en cada cas, tenint en compte que:

 • si es marca la casella de Custòdia, la persona podrà accedir a totes les dades personals i acadèmiques de l’alumne/a dins la web de les famílies.
 • si es marca la casella de Pàtria potestat, la persona podrà accedir a les dades personals de l’alumne/a dins la web de les famílies.
 • si es marca la casella Accés al progrés d’aprenentatge la persona podrà accedir a totes les dades personals i acadèmiques de l’alumne/a dins la web de les famílies, exceptuant aquelles opcions de menú que permeten la visualització i justificació de faltes d’assistència i amonestacions. Aquesta casella s’ha de marcar en els supòsits en què una persona, per decisió judicial, no disposa de la custòdia però sí ha de tenir l’accés al progrés d’aprenentatge. A més, serà necessària una sol·licitud prèvia al centre, que ho haurà de comunicar a l’altra part.
 • si no es marca cap de les tres caselles la persona no tindrà accés a la web de les famílies.
  En cas que es marqui la casella d’Accés al procés d’aprenentatge i alhora la casella de Custòdia, prevaldrà l’accés que dóna aquesta darrera casella. Per tant, en aquest cas, la persona tindrà accés a totes les dades, tant personals com acadèmiques, de la web de les famílies.
  El manteniment d’aquesta informació, es podrà realitzar també de manera conjunta per a tot un grup d’alumnes accedint a l’opció de menú Alumnat / Gestió de permisos: