Manteniment de la informació relativa a la pàtria potestat, custòdia i accés al progrés d’aprenentatge de l’alumnat dins el GestIB

Darrera actualització: 24/02/2023

En compliment de la Resolució del conseller d´Educació i Cultura de dia 18 de maig sobre la informació als pares i les mares separats o divorciats en relació al progrés d’aprenentatge i integració socioeducativa dels seus fills (BOIB 80/2005), s’ha afegit dins la fitxa de l’alumnat la possibilitat d’indicar que un pare/mare/tutor legal disposa de la custòdia o l’accés al progrés d’aprenentatge d’un alumne.
Per a dur a terme el manteniment d’aquesta informació s’hauran de realitzar les següents accions dins el programari GestIB:

 

 1. Accedir a l’opció de menú Alumnat / Fitxa de l’alumne/a.
 2. Cercar a un alumne i accedir dins la seva fitxa.
 3. Accedir a la pestanya Tutors.
 4. Seleccionar un tutor.
  En el moment en què es realitza aquesta acció apareix la casella, ja existent fins ara, corresponent a la Pàtria Potestat, la corresponent a la Custòdia, i la de l’Accés al procés d’aprenentatge, tal i com es mostra en la captura de pantalla següent:

     5. Finalment, s’han de marcar les caselles que correspongui en cada cas, tenint en compte que:

 • si es marca la casella de Custòdia, la persona podrà accedir a totes les dades personals i acadèmiques de l’alumne/a dins la web de les famílies.
 • si es marca la casella de Pàtria potestat, la persona podrà accedir a les dades personals de l’alumne/a dins la web de les famílies.
 • si es marca la casella Accés al progrés d’aprenentatge la persona podrà accedir a totes les dades personals i acadèmiques de l’alumne/a dins la web de les famílies, exceptuant, l’opció de menú Autoritzacions/Notificacions, que permet autoritzar o denegar la participació de l’alumne/a a activitats de les que es sol·licita l’autorització per part del centre on està matriculat. Aquesta casella s’ha de marcar en els supòsits en què una persona, per decisió judicial, no disposa de la custòdia però sí ha de tenir l’accés al progrés d’aprenentatge. A més, serà necessària una sol·licitud prèvia al centre, que ho haurà de comunicar a l’altra part.
 • si no es marca cap de les tres caselles la persona no tindrà accés a la web de les famílies.
  En cas que es marqui la casella d’Accés al procés d’aprenentatge i alhora la casella de Custòdia, prevaldrà l’accés que dóna aquesta darrera casella. Per tant, en aquest cas, la persona tindrà accés a totes les dades, tant personals com acadèmiques, de la web de les famílies.
  El manteniment d’aquesta informació, es podrà realitzar també de manera conjunta per a tot un grup d’alumnes accedint a l’opció de menú Alumnat / Gestió de permisos: