Traspàs de documents des de Matrícula en línia cap a Alumnat / Documents de l’alumne/a

Des de l’opció de menú Alumnat / Matrícula en línia / Gestió de documentació es permet traspassar, cap a la carpeta de la documentació de l’alumnat (Alumnat / Documents de l’alumne/a, la documentació que les famílies de l’alumnat, o l’alumnat major d’edat, han pujat al GestIB en el moment de realitzar el procés de tria de matèries de la matrícula en línia.

Aquesta tasca permet associar aquells documents desitjats a l’alumnat de dues maneres:

  1. Seleccionant un o varis alumnes:

 

En aquest cas cal marcar les caselles que figuren al costat del nom dels alumnes. Si es realitza aquesta acció, automàticament, tots els arxius associats a aquests alumnes quedaran també seleccionats.

A continuació, s’hauran de seleccionar, en la part inferior de la pantalla, aquells criteris que es vol aplicar a l’hora de realitzar el traspàs. Aquests criteris, són els mateixos que es troben en la pantalla Alumnat / Documentació de l’alumne/a.

Finalment, s’ha de pitjar el botó Traspassa documents aplicant els criteris indicats, que es troba en la part inferior dreta de la pantalla:

2. Seleccionant només determinats documents:

En aquest cas s’ha de seleccionar la icona, corresponent al document que es vol traspassar, situada a la columna de la dreta de la graella:

D’aquesta manera, només es traspassarà a l’alumne/a que pertoqui, el document seleccionat.

Per poder finalitzar l’acció, igual que en el cas anterior (punt 1), també s’han de triar els criteris de traspàs desitjats.

En cas que es vulgui realitzar l’acció inversa, s’ha de prémer de nou damunt la icona

, i aquesta deixarà d’estar seleccionada i tornarà al seu estat inicial.

En cas que es vulgui realitzar aquesta acció, no només per un únic documents d’un alumne, sinó per tots els documents de manera conjunta, s’ha de seleccionar la casella que apareix al costat del nom de l’alumne, per tal que quedin tots els documents seleccionats, i a continuació prémer el botó Lleva de la carpeta de l’alumne/a: