Copiar l’horari d’un/a professor/a a un altre/a

Aquesta opció de menú (Horaris / Copiar horari del professorat) permet copiar tot l’horari d’un professor a un altre. En la imatge que apareix a continuació s’indica on es troba aquesta opció de menú:

Una vegada dedins, apareixen a la part superior de la pantalla dues graelles del professorat seleccionat. La graella de l’esquerra mostra l’horari de la persona seleccionada com d’orígen. És a dir, l’horari que es vol copiar. La graella de la dreta mostra l’horari, en cas que en tengui, de la persona a la que es copiarà l’horari.

S’ha d’indicar la data de vigència de les sessions que es copiaran en el camp Data Inici, que es troba en la part inferior dreta de la pantalla.

S’ha de tenir en compte que, en cas que la persona a la que es copiarà l’horari ja disposi de sessions dins el seu horari, es copiaran les noves sessions podent provocar solapaments. En aquest cas, les possibles modificacions posteriors de l’horari de la persona, es podran realitzar des de l’opció de menú Horaris / Període de vigència de l’horari del professorat.