Tutela administrativa d’alumnes menors d’edat

Dins el Gestib, la relació amb un alumne/a pot ser de pare/mare o de tutor/a legal. En el cas de treballadors d’entitats d’afers socials que tutelen algun alumne i a més a més són pares/mares això els crea un problema d’accés a la informació, ja que les dades dels seus tutelats apareixen juntament amb les dels seus fills. Per això es proposa la següent forma de configurar la relació de l’alumna/e amb el seu tutor de l’entitat d’afers socials.

En cas de ser un tutor/a d’una alumna/e tutelat/ada per un servei d’afers socials, procedirem de la següent forma.

  1. Alumnat / Fitxa de l’alumne/a, seleccionarem l’alumna/e en qüestió.
  2. A la pestanya Tutors, assignarem la persona amb relació Tutor/a.
  3. Una vegada assignat el tutor/a, a la pestanya Dades personals, dins el camp “Observacions i informació a tenir en compte a l’hora de contactar amb aquest alumne“. S’afegirà una anotació per indicar que aquest alumne és un alumne tutelat per una entitat d’afers socials.
  4. Per contactar amb el tutor/a d’aquesta alumna/e, es farà mitjançant el telèfon de feina, per així separar l’ús personal del professional. Si no té telèfon professional, se sol·licitarà i es complimentarà el camp dins la pestanya Tutors.
  5. Atès que el seguiment el pot dur a terme més d’una persona, s’han d’introduir al GestIB com a tutors totes les persones que l’entitat d’afers socials designi.
Camp d’observacions on farem constar com contactar amb el tutor/a
Camp on s’ha de fer constar el telèfon de la feina del tutor que s’usarà per contactar