Nou procediment per als reinicis de contrasenyes

S’ha modificat el procediment per al reinici de contrasenya dels usuaris d’Educació.

Si es necessita una nova contrasenya per trobar-se en alguna de les situacions següents:

-Oblit de la contrasenya
-Contrasenya caducada
-Contrasenya bloquejada per raons de seguretat

El procediment a seguir és el següent:

Per reiniciar o restablir les contrasenyes corresponents als comptes d’usuari dels següents col·lectius:

 • personal docent destinat en un centre docent públic, concertat o privat d’ensenyament no universitari
 • pares, mares o tutors legals d’alumnes menors d’edat escolaritzats a centres de les Illes Balears
 • alumnes majors d’edat escolaritzats a centres de les Illes Balears

s’ha d’accedir a la pàgina inicial de validació del programari GestIB (https://www3.caib.es/xestib/), prémer el botó Reiniciar/Restablir la contrasenya:

i emplenar els camps requerits:

Es poden donar aquestes tres situacions:

 1. Si les dades personals i del centre seleccionat coincideixen amb les registrades al GestIB i al SEU es rebrà un correu electrònic amb un enllaç per confirmar la sol·licitud i rebre un misatge per SMS amb una contrasenya provisional al telèfon mòbil registrat. Aquesta contrasenya és de caràcter provisional i ha de ser canviada, per una definitiva, abans de 24 hores en aquest enllaç
 2. Si les dades coincideixen amb les registrades al GestIB i l’usuari NO està correctament vinculat al centre triat es rebrà un correu electrònic amb un enllaç per confirmar la sol·licitud i rebre un missatge per SMS indicant que s’ha de contactar amb el centre.
  En el cas de personal de centres públics i concertats que disposen del programari SEU s’haurà d’adreçar a la persona designada per l’equip directiu perquè tramiti l’alta en aquest programari.
  Si el centre de titularitat privada no disposa del programari SEU s’haurà de tramitar una sol·licitud d’alta d’usuari seguint aquestes indicacions.
 3. Si les dades introduïdes NO coincideixen es mostra un avís indicant-ho. En aquest cas s’ha de contactar amb la secretaria del centre per revisar i corregir, si escau, les dades de la fitxa personal del GestIB. A continuació s’ha d’iniciar de nou el procés desde el botó «He oblidat la clau».

Per a les contrasenyes corresponents als comptes d’usuari de personal d’Educació que es trobi en alguna de les següents situacions:

 • Excedència
 • Jubilació
 • Alliberat sindical
 • Estada a l’estranger
 • Reingressat
 • Sense destinació activa en un centre el curs actual

S’han de seguir les següents passes:

 1. Elaborar un escrit que inclogui: nom i llinatges de la persona que fa la petició, NIF, telèfon mòbil, firma (ha de coincidir amb la del DNI) i una descripció de la seva situació, especificant en quin cas es troba respecte al llistat esmentat anteriorment
 2. Enviar l’escrit per correu electrònic a l’adreça usuaris@educacio.caib.es juntament amb una imatge de la cara frontal del DNI.
 3. Si el document s’ha fet d’acord amb les passes anteriors l’usuari rebrà un SMS amb una contrasenya provisional.
 4. La contrasenya facilitada s’haurà de canviar abans de 24 hores a l’adreça https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do Aquesta nova contrasenya personal té una vigència d’un any.

Descarrega les instruccions amb exemple