Gestió de qüestionaris

Ja es troba disponible una nova opció al Gestib per a poder crear i gestionar qüestionaris a nivell de centre. Aquesta opció és accessible per el personal administratiu del centre i la trobam dins Centre – Gestió de qüestionari.

Al obrir un qüestionari o crear-ne un de nou, trobam quatre pipelles per anar configurant i gestionant el qüestionari. Ara veurem que podem fer en cada una d’aquestes pipelles.

1. Configuració general del qüestionari.

En aquesta primera pipella podem configurar dades generals del qüestionari com l’idioma, el títol, a qui va destinat (per ara alumnes, famílies o professors), una capçalera o un peu de pàgina que es mostraran al realitzar el qüestionari. També podem destacar les altres opcions de:

  • Qüestionari “anònim”: si un qüestionari és anònim no es permetrà veure en cap moment si les persones que l’han de contestar ho han fet o no, ni lligar les respostes amb les persones que ho han contestat en l’apartat d’explotació del qüestionari.
  • Permetre desar: d’aquesta manera la persona que ha de contestar el qüestionari podrà anar desant i contestant en diferents moments abans de finalitzar-ho. En cas contrari l’usuari només tendrà l’opció de finalitzar el qüestionari.
  • Dates d’obertura i tancament: dates en les que les persones poden contestar el qüestionari. Aquestes dates haurien de ser posteriors al día que assigneu les persones al qüestionari ja que s’utilitza aquesta data també per avisar als usuaris que tenen accés al Gestib, que tenen qüestionaris pendents de contestar. D’aquesta manera si la data d’obertura és per exemple dia 21/06/2019, aquest dia s’enviarà un correu a les persones assignades amb accés al Gestib o la web de les famílies avisant que tenen qüestionaris pendents.
  • Dates d’inici i fi de visibilitat: dates en les que les persones poden veure el qüestionari, si no s’informen per defecte seran les mateixes que les d’obertura i tancament.
Pipella de configuració general.

2. Preguntes del qüestionari.

Aquí podrem configurar les diferents preguntes que compondran el qüestionari. Es permetrà la modificació de preguntes fins el moment que algú hagi començat a contestar el qüestionari.

Podrem anar afegint diferents tipus de preguntes així com varis tipus de respostes (tipus text, de selecció o graelles). La visió que tenim d’aquestes preguntes és la mateixa que tendran els usuaris al contestar el qüestionari.

Pipela d’edició de preguntes del qüestionari

3. Assignació del qüestionari.

Des d’aquesta pipella podrem assignar les persones que volem que contestin el qüestionari. Depenent del destinataris ens permetrà afegir alumnes, professors o famílies (pares/mares/tutors amb la pàtria potestat. Si el qüestionari no és anonim es podrà veure l’estat del qüestionari, si està pendent de contestar, s’ha començat a contestar o ja s’ha finalitzat. Les persones assignades es podran eliminar mentre no hagin començat a contestar el qüestionari.

Una vegada que els qüestionaris es troben assignats i en període actiu (dates obertura, tancament i visibilitat corresponents) aquests seran accessibles per les persones que l’han de contestar de les següents maneres:

  • Persones amb accés al Gestib o a la web de les famílies: dins les corresponents pantalles de qüestionaris. Gestib – Personal – Qüestionaris. Web famílies – Qüestionaris.
  • Persones sense accés al Gestib. Requerirà d’un pas extra per generar el llistat de codis per poder accedir al qüestionari. Això ho trobam dins la mateixa pestanya d’assignació de qüestionaris, clicant en el botó “Genera codis d’accés”. Aquí es pot generar un llistat amb els codis que necessita cada persona per accedir al qüestionari, la url des d’on accedir, etc.

4. Explotació del qüestionari.

Aquí trobarem diferents opcions per generar un full de càlcul amb les diferents respostes dels qüestionaris.


Altres funcionalitats

A la pantalla principal també trobam un botó per “Duplicar” qüestionaris, on únicament necessitam un codi de questionari per poder crear un nou qüestionari amb les dades de configuració generals i les preguntes del qüestinari referenciat. Aquesta funcionalitat serveix tant per duplicar qüestinaris del propi centre com per qüestinaris d’altres centres que sabem que ens poden servir.