Seguiment del control d’assistència de l’alumnat (per dia)

S’ha creat una nova funcionalitat per poder fer un seguiment de l’assistència diària de l’alumnat així com per saber fàcilment si s’ha passat llista o no. Aquesta utilitat només és per aquells estudis en què el control d’assistència de l’alumnat es fa per dia (no serveix per aquells estudis en que es fa per sessió horària com, per exemple, ESO i batxillerat).

Hi podeu accedir des del menú “Alumnat / Control d’assistència / Seguiment del control d’assistència de l’alumnat (per dia)”. Aquesta opció de menú mostra una pantalla on s’indica, per a cada una dels grups, si s’ha passat llista o no i, en cada cas, el nombre d’alumnes del grup, el nombre d’alumnes presents, el nombre de faltes d’assistència (justificades i no justificades) i el nombre de retards (justificats i no justificats). Com a informació addicional també es mostra el nom del tutor/a del grup.

Les files en color verd indiquen aquells grups en que s’ha passat llista completament. Les de color taronja indiquen aquells grups en que falta alguna dada per acabar de passar llista. Finalment, les de color vermell, indiquen aquells grups en que no s’ha començat a passar llista. En el filtre superior de la pantalla es pot escollir quins d’aquests colors es volen veure en el llistat per així poder interpretar els resultats de la manera més convenient.