Creació d’àmbits a través del Gestib

A partir del curs 2022-23, en la seva concreció curricular, els centres poden establir qualsevol agrupació de matèries en àmbits.

Les passes a seguir sobre l’elaboració d’aquests agrupaments de matèries a través del GestIB, en funció de l’etapa educativa en la que es vulguin crear, es detallen a cotinuació: