Horaris / Duplicació horari grup

Des d’aquesta opció de menú es permetrà copiar l’horari d’un grup d’un curs i estudis determinats del centre a un altre grup. A l’hora de fer la còpia s’han de tenir en compte les consideracions següents:

  • Es fa una còpia de totes les sessions de l’horari del grup d’origen a l’horari del grup de destí.
  • Només es duplica l’horari de les matèries, NO el del professorat, (aquest s’ha d’assignar posteriorment a les seves sessions), NI el de l’alumnat.

L’opció de menú presenta el següent aspecte:

A la part esquerra de la pantalla es mostra l’horari del grup que es vol copiar. A la part de la dreta apareix la graella del grup a la que es copiarà l’horari.

Aquesta acció sempre s’ha de fer entre grups del mateix curs. Tenint en compte això, cal saber que la còpia es pot fer entre:

  • dos grups diferents del mateix any acadèmic (per exemple, entre 1r d’ESO A i 1r d’ESO B de l’any acadèmic 2022-23):
  • dos grups iguals d’entre anys acadèmics diferents (per exemple, entre 1r d’ESO A de l’any acadèmic 2022-23 i 1r d’ESO A de l’any acadèmic 2023-24):

En la part inferior de la pantalla es troben les següents opcions:

En el camp “Data inici horari destí” s’ha d’escriure la data d’inici que constarà com la data d’inici de les sessions en l’horari de destí.

Si es marca la casella “Esborra horari grup destí”, quan es fa la còpia de l’horari es sobreescriu qualsevol sessió que hi pugui haver anteriorment introduïda en l’horari del grup de destí.