Relació de les novetats més notòries del Gestib.

Gestió d’incidències en els canvis o reinicis de contrasenya de les famílies, alumnat major d’edat i personal del centre

A l’hora de reiniciar o canviar les contrasenyes de les famílies, alumnat major d’edat i el personal de centre, es pot donar el cas que la persona a la qual se li ha canviat, no pugui accedir al programa, malgrat que s’hagi mostrat per pantalla… Llegeix més»

Assignació de l’alumnat al seu horari (Horaris / Horari de l’alumnat)

Per assignar l’alumnat al seu horari, heu de seguir les passes que us esmentam a continuació:

  • Situar-vos en l’any acadèmic actual (23-24) si no hi estau.
  • Accedir al menú Horaris / Horari de l’alumnat.
  • Seleccionar Ensenyament, Curs i Grup. Quan feis això, al costat del filtre es mostra… Llegeix més»

Avaluació de l’alumnat per criteris en el curs 2023-24 mitjançant el GestIB

L’avaluació per criteris en el GestIB en el curs 2023-24 es pot dur a terme per part dels centres educatius que imparteixin els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat. Es poden consultar les passes a seguir en aquest manual d’instruccions.

Ja que… Llegeix més»

Alumnat / Registre d’absentisme escolar

L’opció de menú Alumnat / Registre d’absentisme escolar és accessible pels següents col·lectius:

  • Tutors de grup: Poden introduir un text per explicar les accions duites a terme: telefonades, entrevistes, estratègies i el resultat de les intervencions.
  • Caps d’estudis: Poden introduir un text per explicar les accions duites… Llegeix més»

Gestib als dispositius mòbils com accés directe / Gestib en los dispositivos móviles como acceso directo

Android

  • Versió català

Amb el canvi constant de les versions dels sistemes operatius dels dispositius mòbils s’ha decidit no mantenir l’app del GestIB. Tot i això, es pot continuar emprant en els dispositius mòbils amb les mateixes condicions que amb l’app afegint l’aplicació a la pantalla d’inici… Llegeix més»

Informació consultable en el menú Qualificacions de la web de les famílies per part dels pares/mares/tutors dels alumnes

Una vegada dins la web de les famílies, els pares, mares i/o tutors dels alumnes poden veure la informació referent a la seva avaluació i progrés d’aprenentatge en l’opció de menú Qualificacions. Per a més informació sobre la manera en que es pot visualitzar cada… Llegeix més»

Vincular calendari d’activitats del centre amb aplicacions externes

Mitjançant la Web de les Famílies de Gestib, els alumnes majors d’edat o les famílies d’alumnes menors d’edat (pares, mares, tutors legals) poden sincronitzar el calendari d’activitats que el centre ha programat, amb el calendari d’aplicacions externes que ho permetin (per exemple, Google calendar).

Les passes… Llegeix més»

Afegir aplicació GestIB a la pantalla d’inici de dispositius mòbils amb navegador Chrome

Si des d’un dispositiu mòbil amb sistema operatiu Android, fent servir el navegador Google Chrome, s’accedeix a l’adreça https://www3.caib.es/xestib/ es mostren les opcions de validació amb compte d’usuari i contrasenya habituals:

Una vegada introduïdes aquestes dades, es mostra en la part inferior de la pantalla un… Llegeix més»

Web famílies. Enviament de documentació al centre

L’opció de menú anomenada “Envia documentació al centre” permet a les famílies i alumnes majors d’edat pujar arxius perquè puguin ser rebuts, validats i classificats per part del centre on l’alumne/a està matriculat:

Per poder pujar un arxiu, una vegada s’ha seleccionat aquesta opció de menú,… Llegeix més»

Vincular una columna del Quadern del professor al menú d’Avaluació per criteris

A partir de la versió 3.53.00 de l’aplicatiu GestIB hi ha disponible una nova funcionalitat que permet lligar una columna d’un full del Quadern del professor amb l’opció de menú Alumnat / Avaluació / Avaluació per criteris. Es poden consultar les passes a seguir en… Llegeix més»

Avaluació de l’alumnat per criteris en el curs 2022-23 mitjançant el GestIB

A partir del curs 2022-2023, en els cursos establerts, l’avaluació per criteris en el GestIB es pot dur a terme per part dels centres educatius que imparteixin els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat. Es poden consultar les passes a… Llegeix més»

Ocultar/mostrar la comparativa de qualificacions a la web de les famílies

En la web de les famílies, en l’opció de menú on es mostra el butlletí de qualificacions apareix un botó que permet veure la comparativa entre les comparatives de l’alumne i les del grup classe:

Quan les famílies premen el botó apareix una gràfica que permet… Llegeix més»

Versió 3.69.15 – 06/06/2024

Localitzador de persones dins el centre

Des de l’opció de menú Personal / Localitzador de persones dins el centre es permet cercar al personal docent i no docent que treballa al centre i retorna informació referent al lloc on es troba la persona en el… Llegeix més»

Afegir aplicació GestIB a la pantalla d’inici de dispositius mòbils amb navegador Chrome

Si desde un dispositivo móvil con sistema operativo iOS, utilizando el navegador Google Chrome, se accede a la dirección https://www3.caib.es/xestib/ se muestran las opciones de validación habituales:

Una vez introducidos estos datos, se muestra en la parte inferior de la pantalla un enlace, que si se… Llegeix més»

Afegir aplicació GestIB a la pantalla d’inici de dispositius mòbils amb navegador Chrome

Si des d’un dispositiu mòbil amb sistema operatiu iOS, fent servir el navegador Google Chrome, s’accedeix a l’adreça https://www3.caib.es/xestib/ es mostren les opcions de validació amb compte d’usuari i contrasenya habituals:

Una vegada introduïdes aquestes dades, es mostra en la part inferior de… Llegeix més»

Versió 3.69.00 (EOI’s) – 25/04/2024

Novetats només per a les EOI’s

Número d’expedient plataforma externa

Des del menú Alumnat / Fitxa de l’alumne es pot consultar el número d’expedient que l’alumnat del qual s’ha fet la importació de la matrícula des de la plataforma Codex tenia en aquesta.

Faltes de puntualitat

En les opcions… Llegeix més»

Versió 3.69.00 – 25/04/2024

Alumnat / Control d’assistència / Cobriment de classes per professorat de guàrdia 

Es permet indicar el cobriment de guàrdies de pati. En el desplegable on apareixen les sessions de docència diàries, s’han afegit també les sessions de guàrdies de pati.

Millora en l’enviament de missatges

De la mateixa… Llegeix més»

Versió 3.68.06 – 17/04/2024

Matrícula en línia. Permetre modificacions una vegada desada una configuració de matrícula.

S’ha habilitat una nova funcionalitat que permet carregar i modificar una configuració de matrícula en línia ja desada d’un alumne. D’aquesta manera, aquesta pot ser modificada i assignada a un nou alumne sempre que… Llegeix més»

Versió 3.68.02 – 10/04/2024

Quadern del professorat

S’ha afegit la possibilitat de triar el color quan es crea un nou quadern. La finalitat d’aquesta nova funcionalitat és facilitar la distinció dels quaderns una vegada creats.

Rúbriques

Quan s’associa una rúbrica a la columna d’un full, es permet marcar una casella que fa… Llegeix més»

Versió 3.65.10 – 29/01/2024

Actualització dels tipus de reunions al Gestib

S’ha afegit la possibilitat de crear nous tipus de reunions d’acord amb els tipus reconeguts en el nou ROC. Les reunions mitjançant el Gestib es poden crear des de l’opció de menú Centre / Fitxa del centre / Reunions.… Llegeix més»

Versió 3.65.00 – 09/11/2023

Horaris / Horari de grup

Quan s’afegeix una nova sessió en l’horari d’un grup, en la finestra de configuració d’aquesta, es permet visualitzar i gestionar l’alumnat que ha de formar-ne part. Per defecte, l’alumnat matriculat de la matèria de la qual depèn la submatèria que es… Llegeix més»

Versió 3.63.00 – 4/05/2023

Famílies / Comptes d’usuari

S’ha afegit la possibilitat de seleccionar tot l’alumnat d’un grup de manera conjunta, des de l’opció de menú Famílies / Comptes d’usuari. D’aquesta manera, es facilita la gestió de la creació dels comptes d’usuari.

Perfils d’aplicació

S’han equiparat els perfils d’aplicació de ADMINISTRATIU CENTRE… Llegeix més»