Introducció de les mesures educatives de l’alumnat

Nota: Per a qualsevol dubte sobre l’ús que s’ha de fer d’aquesta funcionalitat us podeu posar en contacte amb el Servei d’Atenció a la Diversitat (sad@dgpice.caib.es).

L’opció de menú Alumnat / Mesures educatives permet introduir la informació referent a mesures educatives aplicades a l’alumnat, tals com: mesures addicionals, mesures intensives o l’aplicació d’un pla educatiu personalitzat. Aquestes mesures addicionals o intensives poden fer referència a la descripció de les estratègies metodològiques, aspectes organitzatius, ajustos curriculars, programes específics, recursos personals o materials que necessita l’alumnat, vinculats als criteris d’avaluació que s’empraran en el procés d’aprenentatge de l’alumne.

La persona amb el càrrec de/la tutor/a del grup i la resta de l’equip docent, amb la col·laboració de l’equip d’orientació i suport a l’aprenentatge, pot especificar dins aquesta pestanya aquelles mesures addicionals i intensives que s’han planificat i aplicat, a fi de millorar l’atenció educativa de l’alumnat que les precisa. També es pot deixar constància de l’elaboració del pla educatiu personalitzat (si escau) o dels documents de seguiment i avaluació d’aquest pla.

A continuació, es presenta un breu manual d’instruccions per utilitzar-la:

 • Accés a l’opció de menú:
  • Per accedir a aquesta opció, s’ha de fer clic a l’enllaç Alumnat / Mesures educatives al menú principal de l’aplicació.
 • Cerca d’alumnes:
  • Un cop a la pantalla, apareixerà un cercador. S’ha d’utilitzar aquest cercador per cercar alumnes en funció dels criteris especificats.
  • S’ha de tenir en compte que només es mostraran els alumnes matriculats al centre i a les etapes educatives d’EI (0-6), EP, EEB, EEI, TAVA, ESO i Batxillerat. Els alumnes d’altres estudis no es mostraran al cercador.
 • Introducció de mesures educatives:
  • Per introduir les mesures educatives aplicades a un alumne, tals com mesures addicionals, mesures intensives o l’aplicació d’un pla educatiu personalitzat, s’ha de fer clic al botó Obrir mesures.
  • Aquest botó està disponible pels tutors/es del grup al qual pertany l’alumne i pels membres de l’equip directiu.
  • Una vegada creades les mesures per a un alumne, l’equip educatiu que imparteix docència a l’alumne/a tindrà permisos per editar-les.
  • Les persones amb perfil d’aplicació d’Orientació i PTSC (amb perfil d’orientació) podran visualitzar, però no editar, les mesures educatives prèviament introduïdes.
  • Des d’aquí, es poden introduir les mesures educatives i també afegir observacions o pujar fitxers rellevants.
  • Els documents adjunts es poden descarregar, visualitzar o eliminar segons sigui necessari.
 • Tancament i obertura del mode d’edició:
  • El tutor/a del grup al qual pertany l’alumne i els membres de l’equip directiu tenen la capacitat de tancar i obrir el mode d’edició de la fitxa de mesures educatives.
  • Això significa que es pot editar la informació de les mesures educatives i després tancar el mode d’edició per evitar canvis no desitjats.
 • Informació sobre l’última modificació:
  • A l’opció de menú de mesures educatives, també es mostra la data de l’última modificació realitzada.
  • També es mostra el nom de la persona que la va fer.
 • Visibilitat de les mesures educatives:
  • Només el tutor i l’equip directiu tenen el permís per fer visibles les mesures a la Web de les Famílies, que es podran consultar en l’apartat Dades acadèmiques / Mesures educatives. D’aquesta manera les famílies de l’alumnat també les podran consultar.
  • Aquesta informació dins la Web de les Famílies es mostra des del menú Dades de l’alumne / Mesures educatives:
 • Accés a les mesures educatives des de l’opció de menú Alumnat / Informació per a la tutoria:
  • Per facilitar l’accés a les mesures educatives, s’ha inclòs un nou apartat en aquesta opció de menú que enllaça directament amb les Mesures educatives.