Versió 3.65.10 – 29/01/2024

Actualització dels tipus de reunions al Gestib

S’ha afegit la possibilitat de crear nous tipus de reunions d’acord amb els tipus reconeguts en el nou ROC. Les reunions mitjançant el Gestib es poden crear des de l’opció de menú Centre / Fitxa del centre / Reunions. Aquests tipus de reunions són:

  • Reunió d’equip docent de grup: tutor del grup (creació) / tutor del grup (edició) / Equip directiu i equip docent del grup (visualització)
  • Reunió d’equip docent de cicle: coordinador de cicle (creació) / coordinador del cicle, (edició) / Equip directiu, professorat que imparteix docència en el cicle (visualització)
  • Reunió d’aquip docent de nivell: coordinador d’equip docent, caps d’estudis (creació) / Coordinador d’equip docent, caps d’estudis (edició) / Equip directiu, professorat que imparteix docència en el nivell (visualització)
  • Reunió de la comissió de normalització lingüística: Coordinador de la comissió de normalització lingüística (creació) / Coordinador de la comissió de normalització lingüística (edició) / Equip directiu, Personal docent del centre (visualització)
  • Reunió de la comissió de convivència i benestar: Coordinador de benestar i la protecció de l’alumnat (creació) / Coordinador de benestar i la protecció de l’alumnat (edició) / Personal docent del centre (visualització)